روزهای داغ تئاتر شهر

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

تعزیه، خیمه شب بازی، سیاه بازی و روحوضی مدل های قدیمی و آشنای تئاتر سنتی ایران است، نمایش هایی که همه از آن خاطره دارنــد، از عمو فیروز سیاه باز که شب های عید او را سر چهار راه ها می بینیم تا نبرد اشقیا با لشکر امام حسین) ع( که هرساله در دهۀ محرم برگزار می شود و چندسالی است که صدا وسیما هم به تکاپو افتاده تا این هنر سنتی نمایشی را در تلویزیون به تصویر بکشد و احیا کند . « تئاتر » لغتی یونانی است که ترجمۀ خودمانی آن میشود «نمایش». اگرچه مبدأ مدرن آن اینجایی نیست، اما قدمت نمایش یا تئاتر در ایـران به هزار سال قبل از میلاد بازمی گردد، به دوران باستان و نمایشهایی که به ستایش قهرمانهای ملی و تحقیر دشمن می پرداخته اسـت. شاید هیچ وقت بازیگر سیاوش در نمایش جاودانۀ سوگ سیاوش که هزاران سال پیش اجرا شده و هنوز اجرا میشود به امروز ما فکر نکرده باشد. تردیدی نیست که هنر و نمایش در سالیان دور کالایی لوکس برای بزرگان و ثروتمندان بوده و هنوز هم این هنر آن چنان که باید میان تمام اقشار مردم فراگیر و عرفی نشده است... شهرآرا از ریزودرشت بیستوهفتمین جشنوارۀ تئاتر استان گزارش میدهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.