استقبالشهرداریاز بهار تعلیم و تربیت

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

معاون شهرداری مشهد از ارائۀ خدمت ویژه به600مدرسۀ مشهد در طرح «استقبال از مهر» خبر داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.