تجزیهطلبیدرمنطقه انتهانخواهدداشت

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

علیاکبر ولایتی:

گروه ایران - مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ضمن تکرار موضع مخالف ایران با برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان عراق گفت : « ایــران متحد عراق است. هرچه دولت قانونی عراق خواستار آن باشد با آن موافقیم و با هرآنچه دولت عراق با آن مخالفت کند مخالفیم.». به گزارش « ایسنا » ، علی اکبر ولایتی در حاشیۀ نشست خـبـری کــه در بیمارستان « مسیح دانشوری » برگزار شد در پاسخ به سؤال خبرنگاری دربارۀ برگزاری رفراندومی که قـرار است با هـدف استقلال کردستان از دولت مرکزی عراق برگزار شود گفت : « این درخواست موردمخالفت دولت قانونی عراق و اکثریت مردم شریف کردی است که عراق یکپارچه را میخواهند.». وی افزود : « هر نوع حرکت آگاهانه یا ناآ گاهانه در جهت استقلالِ بخشی از عراق یا هر کشور دیگری در منطقه موردمخالفت جمهوری اسلامی ایران است، زیرا ما متحد کشور عراق هستیم و با هرچه که دولت قانونی عراق خواستار آن باشد موافقیم و هرچه دولت عراق با آن مخالفت کند ما نیز با آن مخالفیم.». ولایتی ادامه داد : « علاوه بر این، اگر کار تجزیۀ کشورها و استقلال خواهی اقـــوام مختلف در ایــن منطقه آغـاز شود، انتها نـدارد و به این ترتیب بهرۀ ایـن اقــدام را استعمارگران، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، می برند؛ بنا بر این دولـت هـای منطقه، اعـم از عراق، سوریه، ترکیه، ایران یا هر کشور دیگر منطقه، از جمله کشورهای عضو اتحادیۀ عرب و غیره، در همین راستا هستند.». رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: « کشورهای اسلامی با هرگونه تجزیه و استقلال خواهی قومی در هر گوشه از این منطقه، به دلیل اینکه مخالف دیدگاه اکثریت مردم منطقه و مخل امنیت منطقه است، مخالفاند و ما نیز با آن مخالف هستیم.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.