امروز وزیر کشور حکمتقیزادۀخامسیرا بهویاعطامیکند

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

یک ماه پیش خبرگزاریها و روزنامهها این خبر را تیتر یک خود کردند : «شورای پنجم خامسی را برگزید » و حالا تقیزادۀخامسی بعد از نجفی اولین شهرداری است که ... مراحل صدور حکم شهردارمشهد پایان یافت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.