پیام قاطع اروپا به آمریکا

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

روحانی در دیدار با رئیسمجلسنمایندگانبلژیک بااشارهبهتخلفاتایالاتمتحده خواستارشد رئیس مجلس نمایندگان بلژیک، روز گذشته، در جریان سفر به تهران، با رئیس جمهور، رئیس مجلسشورایاسلامیودبیرشورایعالیامنیت ملیدیداروگفتگوداشت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.