نظارت رخواس ك بیدشتیتهرباتوجهآغا ماه مهر در ح م مطرح شد ببهرزسررفوردیمسمدارس

Shahrara Institute - - News -

اینجا تریبوني براي بيان نظرات، انتقادات، مشكلات و درخواست هاي شما شهروندان است كه ميتوانيد از طریق روشهای ذیل، آنها را با ما در ميان بگذارید. پيامک: 30007289 تارنما: shahraraonline.com اینستاگرام: @shahraranews تلگرام:09154294580 رایانامه: info@shahrara.com تلفن: 051-37288881-5 مراجعه حضوری

0915000056 سازمان اتوبوسرانی! برای ایستگاه پُرخطر آزادی 101 فکری کنید. حتماً باید اتفاقی بیفتد تا چارهاندیشی کنید؟

0936000827 با سلام. سهروز پیش هنگام ظهر بهدلیل تصمیم مدیرعامل مجتمع مبنیبر ندادن شارژ تعدادی از مالکان و ساکنان مجتمع مرتفع فردوسی در چهارراه خیام، گاز550خانوار بهدلیل بدهی به شرکت گاز قطع شد. درصورتیکه بسیاری از مالکان، بهموقع شارژهای مصوبشان را پرداخت کرده بودند. لطفاً پیگیری کنید.

0915000417 عـده ای مـدام طرح انتقال آب از داخل و خارج کشور به مشهد را پیشنهاد می دهند! عــوارض کـار بررسی مـی شـود؟ از اضافه برداشت چـاههـای مثلاً مجاز که مشهد را بیچاره کــرده، جلوگیری شود. چرا چاههای قدیمی بهترتیب قدمت مسدود نمیشود؟

0915000729 موضوع کش دارشدن طلاق در مشهد، راهحلی نامناسب برای این مشکل است. چرا مسئولین، مسائل را سطحی می نگرند؟ طبق کدام قـانـونِ شـرع و عــرف، باید پـرونـدۀ زن و مــردی که سیزده ماه است از هم جدا هستند و رسماً در دادگاه اعلام کرده اند که برای ادامۀ زندگی توافق ندارند، هرروز و بهبهانهای جدید، ماهها بهتعویق بیفتد؟

شهرآرا: در سطوح مختلفی می توان با معضل افـزایـش آمــار طــلاق مقابله کــرد. به عبارت دیگر کش دارکردن پرونده های این چنینی در دادگاه ها مسلماً تنهاراهحل این پدیده نیست، اما میتواند یکی از راهکارهای اجرایی موفق برای جلوگیری از افزایش طـلاق باشد؛ چنان چه طبق نتایج پژوهش های آمـاری، منشأ بسیاری از طلاق ها تصمیمات سریع و از روی عصبانیت بوده است. به همین دلیل یکی از راهکارهای مؤثر، گذشت زمان و فاصلهگرفتن طرفین از شرایط بحرانزاست.

0915000967 مسئولین محترم ترافیک، بالاغیرتاً به وضع خطرناک ورودی بولوار آزادی به میدان پارک ملت خاتمه دهید. ورود به میدان زمان بندی دارد؛ صحیح؛ اما چـراغ زیرپل به سمت بولوار وکیل آباد همواره چشمکزن است که موجب تعجب و تمسخر سرنشینان خودروها، به ویژه زائرین میشود؛ چراکه راننده ای که چراغ راهنمایی مسیر خودش را سبز میبیند، توقع دارد چراغ راهنمایی سمت دیگر قرمز باشد، که این چنین نیست !

0915000325 با سلام. از شهرآرا خواهشمندیم گــزارشــی از شـهـرک امـیـد ) رســالــت شمالی 81) درخصوص بوی غیرقابلتحمل فاضلاب که شبها تا صبح آسایش را از ساکنین این شهرک گرفته است، تهیه کند. باتشکر از شهرآرا.

0935000846 باسلام. با توجه به کمبود آب و بحران آب، چرا شهرداری اقدام به احداث پارکهای چندهزارمتری و چندهکتاری میکند؟

شهرآرا: به گفتۀ شما تناسب میان ظرفیت آبی یک شهر و مصرف آن در مدیریت شهری مسئله ای راهـــبـــردی اســـت، امـــا طـبـق بـرنـامـهریـزیهـای صورت گرفتۀ شهرداری، بیشتر آبیاری فضای سبز مشهد با آب غیرشرب انجام میشود.

0921000558 باعرض سلام. حدود 2سال قبل، ازطریق جراید خواندم که برخی رانندگان سرویس مدارس دخترانه که مرد بودهاند، مزاحمتهایی برای این دختران معصوم ایجاد کرده اند. لطفاً مسئولین محترم تمهیدات لازم را بــرای جلوگیری از تکرار چنینمزاحمتهایی فراهم کنند؛ مثلا فقط از رانندۀ زن استفاده شود و یا دستگاهی تهیه شود که درصورت خروج راننده از مسیر، مدیرمدرسه را مطلع نماید.

0915000878 باسلام خدمت پرسنل محترم روزنامۀ شهرآرا. درخصوص جوابی که از قول مسئولان شهرداری منطقۀ9 دررابطهبا آسفالت خیابان بنبست بین هفتتیر 3 و 5 چاپ کردید، بهعرض میرسانم بهتر است عوامل شهرداری منطقه، بدون اطلاع جواب ندهند. اگر از محل بازدیدی داشته باشند، مشاهده می کنند که شرکت آب وفاضلاب، پس از اتمام کار، کندهکاریهای خودش را آسفالت کرده است. منظور من آسفالت کلی کوچه بود که بیشاز سیسال از عمر آن میگذرد و فرسوده شده است. باسپاس.

0936000827 سلام شهرآراجان. دوعدد سیب قرمز1500تومان! با این درآمدهای طبقات ضعیف و کارگری، واقعاً جای تشکر دارد از برخی مسئولین!

شهرآرا: سلام دوست عزیز. قیمت سیب لبنانی در بازار میوه وتره بار شهرداری هم اکنون 2970تومان است که با این مبلغ، هریککیلوگرم شامل 5تا 6سیب میشود.

0937000718 چرا ادارۀ اوقاف، نظارتی بر خیریۀ مسجد «حضرت ابوالفضل» خیابان بهار هویزه ندارد؟

شهرآرا: بر اسـاس رعایت حریم خصوصی افراد و جلوگیری از اتهام زنی به سازمان ها و ادارات، از چاپ پیامهای کلی و بدونمصداق امتناع میکنیم. پیامکهایی که بدون ذکر مصداقِ مشکل و بهصورت کلی، ادعایی را مطرح می کنند ) مانند پیامک بالا( منتشر نخواهند شد.

بازخورد

0915000906 بازخورد پیامک همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی: باسلام. تنها فرهنگیان بازنشسته نیستند کـه تـفـاوت مبلغ در حقوق بازنشستگیشان با کارمندان جدید وجود دارد. این مسئله شامل بازنشسته های تأمین اجتماعی هم مـی شـود. با 31ســال خدمت و اضافه کاری بـالا و دریافتیِ 1میلیونودویست چطور زندگی کنیم؟

0915000917 بازخورد مطلب «پایان سگکُشی» در شهرآرا محلۀ منطقۀ7: سلام به بانویی که انسانبودن را با کمک به حیوانات معنی کرد. این بانو بدون شک کاری کارستان کرده است. وفا اصلا قیمت ندارد. درجۀ خداشناسی بعضی در دلشان است. یاحق.

0915000655 بازخورد یاداشت آقای علیرضا لبش در صفحۀ 9: سلام. مطلب «جشن خداحافظی برای پوشک بچه» جالب بود. بهحق که امروزه جشنهای مــن درآوردی زیاد شده است. بعضی ها نمی دانند پولهایشان را چهطور خرج کنند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.