خدماتمحدودبهدلیلتوسعهوسرویسدهیهمزماناست

Shahrara Institute - - News - پیگیری خسروی -

« بــا ســلام و خسته نباشید. با وجود اینکه شـش مـاه از افتتاح خــط ٢ قطارشهری می گذرد، هنوز به حالت آزمایشی مانده و ساعت کارش تا ٢٢ نشده است. از همه عجیبتر این است که روزهای شلوغ پنج شنبه و جمعه تعطیل است، دقیقاً روزهایی که مردم خیلی میتوانند از خط مترو استفاده کنند و به کارهایشان برسند. نکند افتتاح این ٢ایستگاه کنسل شده؟ لطفاً این موارد را از مسئول مربوطه بپرسید.». پس از افتتاح خط 2 قطارشهری مشهد شهروندان زیادی با ارسال پیامک به شهرآرا درخواست تمدید ساعت فعالیت آن را داشتند. برهمیناساس، برای پیگیری ایـن موضوع، سـراغ مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد میرویم. طاهریضمنبیاناینکهفعالیتخط2قطارشهری، دیگر آزمایشی نیست، به شهرآرا می گوید : « ما براساس واگن های موجود و ایستگاه هایی که شرکت تولیدکننده، کـار عمرانی آن هــا راتمام کرده و به ما تحویل داده، در حال سرویس دهی به شهروندان هستیم.». وی در همین راستا میافزاید: «در ابتدای بهرهبرداری خط 2، این خط از ساعت 7تا 10صبح به مردم سرویسدهی میکرد تا اینکه در 22فروردین امسال 4ساعت زمان سرویسدهی آن را افزایش دادیم و درحالحاضر خط 2 از ساعت 6 تا 13 مسافران را جابهجا می کند. از طرف دیگر مدت زمان انتظار برای رسیدن قطار به ایستگاه از 30دقیقه به 20دقیقه کاهش یافته است.». مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد در پاسخ به گلایۀ شهروند دربــارۀ تعطیل شدن خط 2 قطارشهری در روزهــای پنج شنبه و جمعه متذکر میشود : «بهدلیل همزمانی بهرهبرداری از ایستگاه های تکمیل شده و ارائۀ خدمات به مردم در این ایستگاهها، باید عملیات ساخت را نیز دنبال کنیم؛ بنابراین چـاره ای جز تعطیلی خط 2 قطار شهری در روزهــای پنج شنبه و جمعه نداریم . » . طاهری بااشارهبه این مطلب که تعطیلی خط 2 در روزهای پنجشنبه و جمعه براساس توافق بین شرکت ساخت و شرکت بهره بردار قطار شهری مشهد است، اذعان میکند : «زمانیکه سرویس آخر تمام می شود، ازنظر فنی مدت زمانی طول می کشد تا شبکه بی برق شود، ازطرف دیگر اگر قرار باشد باوجود شبکۀ برقدار عملیات ساخت نیز در جریان باشد، این کار هزینه های زیـادی، حتی احتمال هزینۀ جانی برای همکاران ما، درپی خواهد داشت. به همین علت باید شبکۀ برق قطع شود تا کار در مراحل و ایستگاههای بعد ادامه یابد .». مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد در همین خصوص به جزئیات بیشتری میپردازد و تشریح میکند : «حدود ساعت 14 که سرویسدهی خط 2 تمام می شود، شبکه باید بی برق باشد تا همکاران ما بتوانند فعالیت عمرانی را ادامه دهند. به همین سبب حدوداً ساعت 16 خط را به شرکت ساخت تحویل می دهیم و آن ها مشغول ساخت ایستگاههای بعدی میشوند تا این ایستگاهها هم بتوانند در آینده وارد مدار شوند .».

چرخۀ منظم سرویسدهی و تكميل روند ساخت

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد خاطرنشان میکند : «همکاران ما در شرکت ساخت، حدوداً تا ساعت 2تا 3 بامداد مشغول کار هستند و در ادامه، خط را دوباره به شرکت بهره بردار تحویل می دهند تا آنها تست گرم را انجام دهند و شبکه را برقدار کنند و واگنها را آمادۀ سرویسدهی شیفت ساعت 6صبح کنند . » . طاهری اضافه می کند: «درواقع یکچرخۀ منظم بین شرکت ساخت و شرکت بهره بردار ایجاد شده تا هم بتوانیم سرویس دهی داشته باشیم و هم عملیات ساخت، روند معمول خود را طی کند . » . این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش توضیح می دهد : « با توجه به هزینه هایی که برای خط 2 انجام شده، برای ما هم ایده آل این است که بتوانیم بهرهبرداری تجاریِ بیشتری از خط2 داشته باشیم و تا ساعت 22شب سرویسدهی کنیم، اما ساعت سرویس دهی، تابعی از ناوگان موجود و فرصت برای سرویس دهی است تا همکاران ما در شرکت ساخت هم به کار خود طبق برنامۀ زمانبندی برسند و چرخه را تکمیل کنند .». طاهری میگوید: «تسریع در کار ساخت ایستگاهها یکی دیگر از دلایلی است که روزهای پنجشنبه و جمعه خط2 قطارشهری تعطیل است؛ چنان چه شهرهایی مثل شیراز هم چندروز در هفته کار میکنند و این یکروند طبیعی و معمول است تا همۀ ایستگاهها تکمیل شوند .».

واگن باشد تا ساعت 22 سرویسدهی میكنيم

مدیرعامل شرکت بــهــره بــرداری قطارشهری مشهد در انتهای سخنانش اعلام می کند : « اگر خط و تجهیزات آن آمـاده باشد و واگن دراختیار ما قـرار بگیرد، هیچ منعی بـرای افزایش ساعت سرویس دهی تا ساعت 22 که مدنظر شهروندان است، نداریم .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.