برنامهریزی ویژه برای آسفالتمعابر اصلی منطقۀ12

Shahrara Institute - - News -

شهردار منطقۀ12 مشهد از برنامهریزی ویژه برای آسفالت معابر اصلی این منطقه خبر داد. به گزارش شهرآرا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سعید اکبریان با حضور در مرکز ارتباطات مردمی 137 به تماس شهروندان پاسخ گفت. شـهـرونـدی ساکن اقدسیۀ 3 درخواست آسفالت این خیابان را داشت که اکبریان قول بازدید از محل را داد و افزود : «درحالانعقاد قرارداد با پیمانکار برای آسفالت این محدوده هستیم . » . شهروندی درخواست آسفالت نقویۀ15 را داشـت که این مدیرشهری در پاسخ گفت : «اگر پیمانکار تخلف کرده است، مـا تذکر می دهیم و شرکت گــاز باید پیمانکارخودراعوضکند .». ساکن دیگری از شاهنامۀ 31 دربـارۀ عـدم جـمـع آوری زباله درمحل گلایه داشت که اکبریان در پاسخ بیان کرد: « جــمــع آوری زبـالـه طبق زمان بندی مــشــخــص شــده در منطقه انــجــام می شود . » . شهروندی از شاهنامۀ 18 درخواست نصب پل هوایی را داشت که این مدیرشهری در پاسخ گفت : «در شاهنامۀ 5 پل عابرپیاده نصب شده اســت .». شهروند دیگری دربــارۀ زمان اتمام فاز4 پارک «صادقیه» سؤال داشت که اکبریان در پاسخ گفت : « به دلیل نبود اعتبارات، به دنبال اخذ اعتبارات جدید هستیم . » . در ادامـه شهروندی از اقدسیۀ 3 دربارۀ تعیین تکلیف زمین خالی در آن محدوده سؤال داشت که شهردار منطقه در پاسخ گفت : «زمین، مرکز محله اسـت و مدرسه و بوستان میشود .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.