سرویسدهیناوگانسازمان تابعیازترافیکشهر

Shahrara Institute - - News -

خسروی - « سـلام. از اتوبوس رانی بپرسید چرا خط 2/22 ،مخصوصاً صبحها، دیر میآید؟» در پاسخ به این پیامک مسئول روابط عمومی سازمان اتوبوس رانی بیان کرد : « سرویس دهی ناوگان سازمان اتوبوس رانی تابعی از شرایط ترافیک در سطح شهر میباشد.». اتحادی در همین راستا ادامه داد: «درحالحاضر خط ‪2 22/‬ با 15دستگاه اتوبوس فعال و با فاصلۀ زمانی 8دقیقه در حال سرویس دهی به شهروندان محترم است.». وی در بخش پایانی سخنانش متذکر شد: « با توجه به شرایط، هماهنگی لازم با مسئول خط و عوامل انتظامات درخـصـوص نظارت بیشتر بـر نحوۀ سـرویـس دهـی خـط به عمل آمد.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.