مراحل اداری متقاضیان تلفن درشهرکمهرگانانجامشدهاست

Shahrara Institute - - News -

فاطمی نسب- «سلام و خسته نباشید به کارکنان روزنامۀ شهرآرا. مخابرات اومده تو فاز ٢ شهرک مهرگان کابل کشی کرده و گفته مردم ثبتنام کنن، اما به ما گفتن تا به حدنصاب نرسه اقدامی نمی شه. خب این چه وضعیه؟ لطفاً پیگیری کنید.». در پاسخ به این پیامک محمدهاشم بختیاری، مدیر روابطعمومی مخابرات خراسان رضوی، به شهرآرا گفت : «بنابر پیگیریهای صورتگرفته، از زمان آزمایش، تحویل و راهانـدازی 2دستگاه کافوی نوری از مجموع 4 کافوی موجود، که در تاریخ 18مرداد 96 صورت گرفت، مراحل اداری همۀ متقاضیان تلفن در محدودۀ کافوهای فوق )شهرک مهرگان( پس از ثبتنام تلفن انجام گرفته است .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.