مصائبترخیصخودرو از پارکینگ

Shahrara Institute - - News -

شهروند:

دردســـرهـــای بعداز پیداشدن خودروی مسروقه! خدا نکند کـه خــــوردروی کسی سـرقـت شـود. استرس و دردسـر قبل از پیداشدن، یک طرف و مصائب بعد از پیداشدن، طرف دیگر! روز شنبه خودروی یکی از بستگان پیدا شـد و بعد از گذشت چندروز هنوز موفق به دریافت ماشین نـشـده اســـت! چــه لــزومــی دارد که ترخیص خودرویی که مدارک آن کامل اسـت و پلیس هم می تواند تطبیق هویت دهد، به وسیلۀ دادگـاه صورت بگیرد؟ این کار فرد را تا یک روز و حتی بـیـشـتـر مـعـطـل کـشمـکـشهـای دادگاههای شلوغ شهر و عریضهنویسی می کند. چه لزومی دارد که قاضی حکم به آزادیِ خودرو دهد؟ چرا باید خــودرو را به پارکینگ منتقل کنند، آنهم به اسم توقیفی؟ چرا باید حدود صدهزارتومان از جیب مالک برای هزینههای مختلف برود، درحالیکه نه خلافی کرده، نه ظلمی، بلکه موردظلم واقع شده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.