امروز وزیرکشور حکمتقیزادهخامسیرا بهویاعطامیکند

Shahrara Institute - - News -

گروه خبر-

یک ماه پیش، خبرگزاریها و روزنامهها این خبر را تیتر یک خود کردند: «شورای پنجم، خامسی را برگزید» و حالا تقیزادهخامسی اولین شهرداری است که بعد از نجفی، شهردار تهران، حکم مسئولیتش در وزارت کشور صادر شد. بــه گــزارش شــهــرآرا، سرتیپ کاشف الملک در سال 1297 سکانداری بلدیۀ مشهد را برای اولینبار برعهده گرفت و مشهد بعد از تجربۀ 66 شهردار و سرپرست، حالا باید توسط قاسم تقی زاده خامسی، منتخبِ اصلاح طلبِ اعضای لیست امید شورای اسلامی شهر مشهد، اداره شود. لیست امید که 29 اردیبهشت با رأی قاطع، نمایندگان مردم مشهد در پارلمان این شهر شدند، 22 نفر را به عنوان شهردار معرفی و ازاینتعداد 16 نفر آمادگی مدیریت شهرداری را اعلام کردند. جلسات متعددی برای اظهارنظرات و دیدگاههای کاندیداهای شهردار مشهد برگزار شد و تقیزادهخامسی توانست تمام این مراحل را پشتسر بگذارد و اعتماد همۀ اعضای شورای شهر را کسب کند. او در جلسۀ نهایی انتخاب شهردار، که باید با غلامرضا انصاری رقابت می کرد، به خصوصیت های اصلی یک شهردار اشاره کرده و گفته بود : « انسان شفافی هستم و تمام فعالیتها و عملکرد من روشن است. من تابع قانون هستم و میخواهم به شهرم خدمت کنم. از همۀ مردم، اعم از جوانان و زنان استفاده میکنم. از نیروهای لایــق و جناحهای مختلف براساس شایستهسالاری در شهرداری استفاده خواهم کرد.». شهردار مشهد در همان جلسه اظهار کرده بود که اصلاح طلب است و البته این را هم گفته بود که « از موضع اصلاح طلبی می گویم که شهرداری جای فعالیت سیاسی نیست، شهردار باید فقط دغدغۀ حل مشکلات مردم و پیشرفت شهر را داشته باشد.». تقی زاده خامسی ایدۀ راه انــدازی بانک ایده در سه ماه اول فعالیت شهرداری را داده بود و اعتقاد داشت دستهبندی ایدهها، شورا و شهرداری را از بابت داشتن نظرات خلاقانه و کارشناسی بهرهمند میکند.

فرزند فرهنگ اصیل خراسانی

تقیزادهخامسی تربیتشدۀ فرهنگ اصیل خراسانی است و کارشناسی ارشد عمران دارد. به مدت پنج سال معاون فنی و عمران استانداری خراسان بزرگ بوده، همچنین در سه حوزۀ معاونت خدمات شهری، معاونت فنی و عمران و معاونت شهرسازی، همراه و همپای غلامحسین کرباسچی، شـهـردار وقت تهران، بوده است و حالا نیز اعتقاد دارد باید متروی مشهد و عرصۀ میدان شهدا در اولویت کارها قرا ر گیرد. « مسائل فرهنگی شهر باید براساس زائـر و مجاور تنظیم شــود . » این یکی از چشم اندازهای اصلی تقی زاده خامسی است که در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در دبیرستان حکیم نظامی عنوان کـرد. او معتقد اسـت : « همان گونه که نمی توانیم همۀ توجه خود را به زائران معطوف کنیم، همچنین نمیتوانیم به آنها بیتوجه باشیم. توجه اصلی ما به مجاوران خواهد بود، اما به زائران نیز توجه کرده و برای آنان تسهیلاتی فراهم خواهیم کرد که سود آن عاید مجاوران شود .». تقی زاده خامسی در پاسخ بـه پرسشی درمــورد برنامه های شهرداری آینده برای بافت های فرسوده و حاشیۀ شهر، عنوان کرده بود : « درمورد بافت های فرسوده در دورههای قبل، شهرداریها به اینصورت عمل میکردند که زمینهای این مناطق را خریداری کرده و شهروندان را در جای دیگری اسکان میدادند و پس از بازسازی واگــذار می کردند، اما این روش هم اکنون جواب نمی دهد و بافت های فرسوده باید توسط خود مردم و افرادی که سرمایه دارند، بازسازی شــود. شـهـرداری باید نقش رابــط و واسطه داشته باشد.». شهردار مشهد همچنین معتقد اسـت : « اینکه ما خودمان بگوییم اینجا شهر معنوی جهان اسلام است و اسامی بین المللی روی آن بگذاریم، کافی نیست. برای تداوم حضور مشهد در سطح جهانی باید ارتباطمان دارای سطح و کلاسی بینالمللی باشد.».

با برجسازی مخالف نیستم

وی دررابــــطــــه بـــا مــوضــع خــــود درخــصــوص بلندمرتبه سازی، عنوان کرده است : « هنگامی که مـعـاون شهرسازی شــهــرداری تـهـران شــدم، طی بخش نامه ای، بلندمرتبه سازی را به کلی متوقف و منوط به بررسی 6ماهه کــردم. من با برج سازی مخالف نیستم، به هرحال، شهر در مـواردی نیاز به بلندمرتبه سازی دارد و ما نمی توانیم تمام تأسیسات را در سطح شهر پهن و گسترده کنیم. شهر باید جمع شود، اما باید بهگونهای عمل شود که هرکسی بداند در کجای شهر قرار است بلندمرتبهسازی صورت گیرد. مانند منطقۀ اکباتان تهران که کسی از برجسازی در آنجا شکایت ندارد.». تــقــیزادهخــامــســی مــوافــق لـغـو پــرونــدههــای بلندمرتبهسازی نبوده و عنوان کــرده اســت که « بلندمرتبه سازی ها باید بررسی شـود، اما موافق لغو پروانه های صـادرشـده در گذشته نیستم. به همۀ آن هـا احترام مـی گـذارم و اهـل تعطیل کرد ن نیستم.». شهردار مشهد برخلاف بسیاری، تجاری سازی را به نفع محرومیت نمی داند. او عنوان کرده که « اصولا تجاری سازی به رفع محرومیت این مناطق منجر نمیشود. من معتقدم باید در این مناطق کوچههای بن بست را از بین برد. کوچه های بن بست محل آغاز فساد و آسیبهای اجتماعی است و در بازدیدی که از این مناطق داشتم، بسیاری از کوچههای حاشیۀ شهر مشهد بنبستاند.». او همچنین درخصوص الیت گفته که « بسیاری از شهروندان از الیت رضایت ندارند و در هیچجای دنیا دیده نشده است برای اجرای یک طرح هوشمند بیش از 700نفر نیرو استخدام کنند.». تقیزادهخامسی درخصوص تعامل با آستان قدس نیز گفته است: «روش من در تعامل با آستان قدس، برد- برد خواهد بود؛ به صورتی که نه آستان قدس انتظار داشته باشد که شهرداری از اموالش به آنها ببخشد و نه اینکه شهرداری از آستان قدس انتظار داشته باشد اموالش را به شهرداری بدهد.». و حالا قاسم تقی زاده خامسی که با برگزاری نشست خبری در مدرسۀ دوران تحصیلش ثابت کـرد که مشهدی است و مشهد را به خوبی می شناسد، 4 سال سکاندار شهرداری مشهد با همۀ خرابه های برجایمانده از دورههای گذشته است. همکاری همه جانبه با مدیران جدید شهر مشهد بـرای ساختن « شهر امید، شهر زندگی » و معرفی ظرفیت های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی به جهانیان واجب است و مردم به کارنامۀ درخشان در این دوره امیدوار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.