سیاستهایاستان برای تشکلهایغیردولتی

Shahrara Institute - - News -

گروه خبر-

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، سیاست های راهــبــردی اسـتـان در حوزۀ تشکل های غیردولتی را تشریح کرد. به گزارش شهرآرا، سیدجواد حسینی در نخستین جلسۀ شــورای مرکزی خانۀ تشکلها با اشاره به سیاستهای راهبردی استان در حوزۀ تشکل های غیردولتی گفت: «9 سیاست راهبردی برای تشکل های غیردولتی در استان ترسیم شـده اسـت و شــورای مرکزی تشکل های غیردولتی، اجرایی شدن این 9 راهبرد را در دستورکار قرار دهد.». وی با بیان اینکه راهبرد اول توسعۀ کمی تشکلهای غیردولتی است و در سال96 رشد 15درصدی سازمانهای مردمنهاد در استان هدفگذاری شده است، تصریح کرد: «شعار "هر شهروند ساکنخراسانرضویعضویکتشکل" باید توسط خانۀ سمنها پیگیری شــود و شناسایی افـــراد توانمندی که قابلیت راه انـــدازی و عضویت در سمن ها را دارنــد، باید در دستورکار شــورای مرکزی خانۀ تشکل ها قرار گیرد.». معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی سیاست راهبردی دوم را گسترش موضوعی تشکل ها دانــســت و گـفـت : « طی بــررســی هــای انـــجـــام شـــده، اکثر تشکلهای غیردولتی در قالب خیریه فعال بودند و در سال 92 تنها 5 قلمرو موضوعی در تشکلها وجود داشت که درحال حاضر به 21 موضوع افزایش یافته است.». وی ســیــاســت راهـــبـــردی ســـوم را توسعۀ قشری دانست و افــزود : « در آسیب شناسی تشکل های غیردولتی به این نتیجه رسیدیم که بیشتر قشر میانسال برای تشکلها پروانه فعالیت گرفتهاند و در توسعۀ قشری باید جوانان، نوجوانان، زنـان، دختران، کهن سالان، دانشجویان، اصناف و دیگراقشار جامعه هم مشارکت داشته باشند.». معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضـوی افـزود: « سیاست راهـبـردی چهارم توسعۀ جغرافیایی است. در آسیب شناسی مجدد تشکل های غیردولتی به این نکتۀ مهم رسیدیم که اکثر تشکلها در شهرهای بزرگ فعالیت می کنند و در شهرهای کوچک و خصوصاً روستاها خیلی حضور و ظهور ندارند، درراستای ایــن راهـبـرد تشکل ها بـه شهرهای کوچک تر و به روستاها نیز تسری پیدا خواهد کرد.».

توانمندسازی تشکلهای غیردولتی

وی افـــــزود : « پنجمین سیاست راهـبـردی آمــوزش و توانمندسازی تشکلهای غیردولتی و ششمین سیاست راهبردی تدوین نظام نامه تعامل تشکلهای غـیـردولـتـی با دولــــت اســـت کــه درهـمـیـنراسـتـا نـظـام نـامـۀ تعامل دولـــت بــا بخش تشکل های غیردولتی تدوین شد ه است.». وی تصریح کــرد : « مهم ترین برنامۀ خـانـۀ تـشـکـلهـا، ایــجــاد ســازوکــار تعامل نظاممند بــا بخش دولتی اســت و درایــن راســتــا کـارهـای قابل واگــذاری دستگاه ها به سازمان های غیردولتی احصا شـده و با برگزاری جلسات موضوعی بین دستگاهها و تــشــکــل هــای مــرتــبــط، تعامل نظام مند دولـت با تشکل ها تسهیل شود.». حسینی با تأکید بر اینکه هفتمین سیاست راهـــبـــردی، شبکه سازی اســت، افـــزود : « تشکل های مرتبط با یک موضوع کــاری اگـر به صورت شبکه ای عمل کنند، این امر موجب هــم افــزایــی ایــن تشکل ها خواهد شــد . » . وی با بیان اینکه هشتمین سیاست راهبردی نظارت بر تشکل ها از طریق خـود تشکل ها و خصوصاً خانۀ تشکل هاست، خاطر نشان کرد: «نهمین سیاست راهبردی، راهاندازی خانۀ تشکلهای غیردولتی است که خوشبختانه این خانه در استان راهاندازی شده است و باید محلی برای رفت وآمد و تعامل تشکل ها با یکدیگر باشد.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.