اخبار کوتاه

Shahrara Institute - - News -

خدمترسانیدرمساجد مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد گفت : «درراستای ارتقای سطح کمی و کیفی ارائۀ خدمات به زائران و ارتقای سطح فرهنگ مهمان پذیری خدمت رسانی به زائــران در مساجد سطح شهر مشهد در تابستان سال جاری انجام شد .». افزایشمصرفآبدر مشهد مــعــاون درآمــــد و امـــور مشترکان شرکت آب وفــاضــلاب مشهد گفت: « حـجـم آب مصرفی در کلان شهر سه و نیم میلیو ن نفر ی مشهد طی تابستان امـسـال یک ونیم میلیون مــتــرمــکــعــب افــــزایــــش یــافــتــه است .». معاونجدیدسپاهامامرضا سرگرد محمد حسین زاده، به عنوان مـعـاون جدید فرهنگی سپاه امـام رضا)ع( معرفی شد. حسینزاده متولد 1364 و کارشناس ارشــد مدیریت بازرگانی اسـت. وی در کارنامۀ خود مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی، فرماندهی ناحیۀ مقاومت بسیج عمار مشهد و چندین سال سابقۀ فعالیت رسانهای، مطبوعاتی و مجازی را داراســـت. پیش از ایـــن، سرهنگ محمد چمی گوی، این مسئولیت را برعهده داشت. تقدیر از بازنشستگان نمونه هــم زمــان بــا روز خــانــواده و تکریم بازنشستگان، بـا حضور استاندار خراسان رضوی از بازنشستگان نمونۀ استان تقدیر شد. قیمتبلیتمشهد-نجف دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی گفت : «پرواز مشهد- نجف به صورت رفت وبرگشت یک میلیون و 500هزار تومان و قیمت بلیت یک طرفه در مسیر مشهد- نجف نیز 750هزار تومان اعلام شد .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.