کاهشتلفاتسوانحجادهای تا پایان امسال

Shahrara Institute - - News -

گروه خبر- مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی گفت: «با برنامهریزی و اصلاح نقاط پرتصادف در استان، سوانح جادهای و تلفات ناشی از آن را به حداقل ممکن میرسانیم.». بهگزارش شهرآرا، نصری در دیدار با فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: «با همکاریهای بینبخشی و ادارات مختلف متولی در بخش راه و حملونقل می توانیم جاده های استان را به یکی از محورهای ایمن در کشور مبدل کنیم . » . وی با اشاره به اینکه در چهار ماه اخیر نسبت به آمار همزمان در سال گذشته افزایش تلفات جادهای را بههمراه نداشتیم و پیشبینی میشود که تا پایان امسال نیز شاهد کاهش تلفات ناشی از سوانح جادهای در استان باشیم. مدیرکل راهـداری و حمل ونقل جاده ای استان گفت : « در نوروز امسال با اجرای طرح ویژه ای برای آموزش رانندگان در استان به عنوان الگوی نمونه در کشور توانستیم به 70هزار نفر از رانندگان فعال در بخش حملونقل جادهای استان، آموزش های لازم را برای رانندگی ایمن و افزایش ایمنی در سفر ارائه کنیم.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.