ضرورتهمافزایی درارائۀخدماتبهحاشیۀشهر

Shahrara Institute - - News -

گروه خبر-

رئیس کمیسیون ویژۀ مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد بر همسوسازی فعالیت هایی که درخصوص حاشیۀ شهر ارائه می شود، تأکید کرد. به گزارش شهرآرا، رمضانعلی فیضی اظهار کرد: « مسائلی چون سکونتگاه های غیررسمی، زیرساخت های نامناسب، مسائل اجتماعی و فرهنگی و عدم بازگشایی معابر نیازمند آن است که دستگاه های متولی همافزایی داشته باشند و با عزمی راسخ درجهت هدفگذاری متقن و واحد برای رفع مشکلات عمل کنند.». رئیس کمیسیون ویژۀ مناطق پیرامونی و کمبرخوردار شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه گفت: «آن بخش از مسائل مرتبط با حاشیۀ شهر که مربوط به شهرداری است، در دست برنامهریزی و اقدام قرار دارد و نیازمندیها و اولویتهای حاشیۀ شهر در دست احصاء است. همچنین هماهنگی با سایر دستگاهها صورت میگیرد تا خدمات بهتر و سریعتر ارائه شود.». وی خاطرنشان کرد: «پیگیری امور و یکپارچهسازی مدیریت در حاشیۀ شهر ازجملهمسائلی است که با همنوایی و همافزایی باید پیش برود.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.