استقبالشهرداری از بهار تعلیم و تربیت

Shahrara Institute - - News -

گــروه خبر-

قــائــم مــقــام سـتـاد مناسبت های شـهـرداری مشهد از ارائـــۀ خدمت ویــژه بـه 600 مدرسۀ مشهد خبر داد. به گزارش شهرآرا، خلیل ا... کاظمی اظهار کـرد : « در طـرح استقبال از مهر امسال 600 مدرسۀ سطح شهر انتخاب شدند که عمدتاً دولتی و پرمخاطب هستند و خدمات ویژهای در قالب طرح استقبال از مهر بـرای این تعداد مدرسه ارائه میشود.». وی در ادامـــه افــــزود : « همه ساله هــم زمــان بــا مـهـرمـاه و بازگشایی مـدارس، شهرداری مشهد نسبت به حذف نازیباییهای شهر، رفع مسائل ترافیکی و رنگ آمیزی جـداول برای همۀ مـدارس مشهد اقـدام می کند؛ امــا رنـگ آمـیـزی جـــداول منتهی به مـــدارس، پــاک ســازی فضای سبز، تعمیر آبسردکنها و... بهصورت ویژه بـرای 600 مدرسۀ ذکر شده صورت میگیرد.». قائممقامستادمناسبتهایشهرداری مشهد عـنـوان کــرد : « همچنین در داخل مدرسه نیز ورود پیدا کرده و با مشارکت آمــوزش وپــرورش نسبت به رفع مسائل مختلف داخل مدرسه، از گلکاری و اختصاص کیسهزباله گرفته تا خط کشی داخــل حیاط مدرسه و نگارش پیام خوشامدگویی اقـدا م میکنیم.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.