با ورود ما معضلات جدید برای پدیده ایجاد نشد

Shahrara Institute - - News -

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جمعیت برخی شهرهای کشور کمتر از هزار نفر است و واقعاً شهر نیستند گفت : « اگر دبیرخانۀ شورای عالی معماری و شهرسازی وارد مسائلی از جمله پدیدۀ شاندیز نمی شد، کشور دچار معضلاتی بسیار جدی میشد . » . پیروز حناچی در مراسم تودیع خـود اظهار کــرد : « ســال 92 اصلیترین مشکل ما جایگاه نازل شورای عالی معماری و شهرسازی در تصمیم گیری ها بود و این شورا در برخی جاها، که محل اعمال نظر بود، برعکس عمل می کرد . » . وی تصریح کرد: « به عنوان مثال، تصمیماتی بر خلاف مطالعات بالادست در خلاف جمعیتپذیری گرفته میشد و تلاش کردیم این شورا جایگاه واقعی خود را پیدا کند . » . حناچی کیفیت فضای شهری را یکی از محورهای مهم در کشور عنوان کرد و افزود: «برای اصلاح کمیسیون مادۀ5، تمام تلاش خود را در تهران، کلان شهرها و شهرهای کوچک به کار بستیم که نتیجۀ آن این بود که تمام مصوبات این کمیسیون باید قبل از اجـرا اطلاع رسانی می شد . » . معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه هر مصوبه ای که اطلاع رسانی نمیشد قابلیت اجرا شدن را نداشت اظهار کرد: «اگر بخواهیم نیمۀ سال 92 را با قبل از آن مقایسه کنیم، تغییر رویکرد جدی داشتیم. در هفتۀ اول مسئولیت، به شهردار تهران گفتم نیازمند تغییر رویکرد در شهرداری هستیم و با روشهای قبلی نمیتوانیم ادامه دهیم .».حناچی بیان کرد : «ما موفق شدیم در تهران و کلانشهرهای کشور این تغییر رویکرد را اجرایی کنیم. شهرداری تهران، قبل از سال 92 و پس از آن، در جای جای شهر تغییر رویکرد داد که از جملۀ این تغییرها میتوان به توقف بلندمرتبهسازیها اشاره کرد .». وی با تأکید بر اینکه در چهار سال اخیر شهر جدیدی تصویب نشد اظهار کرد : « موضوعاتی حساسیت برانگیز مانند پدیدۀ شاندیز ماهیت سهامی خاص داشتند اما به صـورت سهامی خاص عمل می کرد که، اگر این روند ادامه پیدا می کرد، معضلاتی بسیار جدی برای کشور به همراه داشت. دبیرخانۀ شورای عالی معماری و شهرسازی وارد این قبیل مسائل شد که البته تبعاتی را به همراه داشت .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.