تلخی کاهش قدرت خرید در کام بازنشستگان

Shahrara Institute - - News -

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه در گذشته در صندوقهای بازنشستگی میل زیـــادی بـه بــنــگــاه داری دیــده می شد و بنگاه های زیـان ده گاهی به صندوق ها منتقل میگردید گفت : «خبر خوب این است که مسیر اصلاحی در صندوق شروع شده است و با سرعت بیشتر در دولت دوازدهم ادامه مییابد .». محمد نهاوندیان در همایش ملی گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان با بیان اینکه « زندگی افراد دارای سه مرحله است . » گفت: « بازنشستگی سومین مرحلۀ بالندگی است. مرحلۀ اول آموزش، مرحلۀ دوم کار و مرحلۀ سوم زندگی انتقال تجارب به دیگران است که اهمیتی حیاتی دارد و نیازمند یک حرکت اساسی در این زمینه هستیم .». وی افــزود : « وقتی نگاه به بازنشستگان نگاه فـرصـت انـدوزی و بــهــره وری نباشد، رویکرد صندوق های بازنشستگی همین می شود که در دهههای گذشته شاهد بودیم و، به جای آنکه درآمــد پایدار حاصل اندوختۀ تجارب باشد، صندوق ها به چالش تبدیل شدند که حاصل سوءتدبیر است . » . وی با بیان اینکه « این پدیده بسیار تلخ است که در دولـت نهم و دهـم، علی رغم افزایش حقوق، تورم به قدری بالا رفته که قدرت خرید بازنشستگان 6۷ درصد کاهش یافته است.» گفت: «تلخی کاهش قدرت خرید در کام تکتک بازنشستگان احساس شده است.».

افزایش میزان وام ضروری بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت : «بر این اساس، سقف تسهیلات ضروری برای سالهای 1396 و 139۷ به 1200 میلیارد تومان افزایش یافته است .».علی ربیعی افزود : « افزایش سقف تسهیلات ضروری برای بازنشستگان در حالی در دولت یازدهم محقق شد که این رقم در سال 1392 تنها ۸0 میلیارد تومان بود و تورم روند افزایشی داشــت .».وی از تلاش مستمر دولت برای بهبود وضعیت بازنشستگان خبر داد و گفت : « دولـت تدبیر و امید توجه به مسائل صندوق بازنشستگی را مد نظر قرار داده و اکنون مشکلات احصا شده است .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.