سفارتخانهها در صادرات خدماتفنیمهندسی نقشآفرینباشند

Shahrara Institute - - News -

عضو هیئت مدیرۀ انجمن انبوهسازان استان: عضو هیئت مدیرۀ انجمن انبوه سازان خراسان رضوی گفت : « تأکید من بر حضور نمایندگان تشکل های صنفی اســت؛ یعنی نماینده ای از انجمن شرکت های ساختمانی، نماینده ای از انجمن انبوه سازان و نماینده ای از طرف نظام مهندسی در استان و کشور در سفارتخانه های ما حضور داشته باشند .».غلامعلی ثنایی دربارۀ ارزیابی آخرین وضعیت استان در حوزۀ خدمات فنی و مهندسی و صادرات آن اظهار کرد : «خراسان، به لحاظ تعداد مهندس تحصیل کرده در رشته های مختلف فنی، استانی پربار و غنی است به طوری که در استان فقط حدود 35000 مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان داریم . » . ثنایی بیان کرد: « بــه جهت اینکه صـــادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر داشته باشیم، فعالیت هایی طی چند سال گذشته آغاز شده است اما توفیق زیادی نداشتهایم و این توفیقات بسیار محدود بوده است .».ثنایی ادامه داد: « یکی از دلایـل این عدم موفقیت در صــادرات حضور نداشتن نمایندگان اقتصادی ایران و سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف است .». ثنایی ادامــه داد : « سفارتخانه های ما باید در زمینۀ جذب فعالیت های مختلف فنی و مهندسی در کشورهای مختلف با کمک نمایندگان تشکلهای مهندسی اقدام کنند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.