کشت پاییزۀ کلزا درخراسانرضوی

Shahrara Institute - - News -

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: « بـا آغــاز کشت پاییزۀ کلزا 12000 هکتار از زمین های کــشــاورزی در سطح استان زیر کشت این محصو ل میرود.». نجفقلی صالحی افـزود : « این میزان سطح زیر کشت، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 33 درصد رشد دارد به طوری که پارسال 9000 هکتار از زمینهای کشاورزی خراسان رضوی زیر کشت کلزا رفته بود.». وی ادامــه داد : « بـا هـدف حمایت از کشاورزان و ترغیب آنان در این زمینه، 50 دستگاه بذرکار ریزدانهکار یارانهای بین تولیدکنندگان و رانندگان حرفهای توزیع شده و بذر مورد نیاز هم در بین کشاورزان در حال توزیع است.». او گفت: «از هفتۀ گذشته و آغاز کشت پاییزه تاکنون 1000 هکتار کشت کلزا در استان انجام شده است که این روند از امروز تسریع میشود.». مــعــاون ســازمــان جـهـاد کــشــاورزی خراسان رضـوی افــزود : « پیش بینی مـی شـود، در صــورت مساعد بـودن شرایط جــوی، ‪2 5/‬ تن دانــۀ روغنی کلزا از هر هکتار سطح زیر کشت این محصول به صورت میانگین برداشت شود.». خراسان رضوی در سال زراعی گذشته رتبۀ پنجم تولید کلزا را در کشور کسب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.