ممنوعیت فروشهواپیما به ایران نقضیکقراردادبینالمللیاست

Shahrara Institute - - News -

عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـۀ مجلس گفـت : « ممنوعیـت فـروش هواپیمـا بـه ایـران نقـض یـک قـرارداد حقوقی اسـت و آمریـکا مجبـور بـه پرداخـت خسـارت میشـود.». غلامعلـی جعفـرزاده دربـارۀ مصوبـۀ جدیـد کنگـرۀ آمریـکا مبنی بـر ممنوعیـت فـروش هواپیمـا بـه جمهـوری اسـلامی ایـران گفـت: «براسـاس توافـق برجـام، الزاماتـی بینالمللـی وجود دارد کـه مفاد ایـن توافقنامـه اجرایـی شـود.». وی ادامـه داد: «ممنوعیت فروش هواپیمـا بـه ایـران نقـض آشـکار برجـام اسـت و، در صورتـی کـه آمریکاییهـا ایـن کار را انجـام دهنـد، یـک قـرارداد حقوقـی را نقض کردهانـد.».وی افـزود: «آمریکاییهـا، در صـورت ممنوعیت فروش هواپیمـا بـه ایـران، مانـع انعقـاد قـرارداد جمهـوری اسـلامی بـا کشـورهای دیگـر در زمینـۀ خریـد هواپیمـا شـدهاند و بایـد در قبـال نقـض قـرارداد حقوقـی بـه ایـران خسـارت بپردازنـد.». وی افـزود: «هزینـۀ تصمیمـات غیرقانونـی آمریـکا از آنـان اخـذ و ایـران در ایـن رابطه شکایت میکند تا خسارتهای خود را اخذ کند.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.