مهاررشدمصرفبنزین باجایگزینیسیانجیبابنزین

Shahrara Institute - - News -

عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس بـر لزوم توزیـع متناسـب جایگاه هـای سـوخت سـی ان جی در تمـام مناطـق کشـور تأکید کرد. احمد صفری دربارۀ رکوردزنی مصرف بنزین در سـال جـاری گفت : « تجربه بیانگر این است که، به طور طبیعی، میزان مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروز و فصل تابستان با رشد روبهرو میشود اما میانگین مصرف بنزین در سال جاری نسبت به گذشته نیز با افزایش مواجه شده است که نکتهای قابلتأمل است.». وی ادامه داد : « یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش مصرف بنزین سوق دادن بخشی از تقاضای مصرف بنزین به استفاده از سوخت سیانجی است.».صفری با مثبت ارزیابی کردن نامۀ وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور مبنیبر اصلاح نرخ سوخت گاز طبیعی سی ان جی ادامـه داد : « باید قیمت سیانجی به میزانی باشد که انگیزه برای استفاده از این سوخت نسبت به استفاده از بنزین بیشتر باشد.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.