بانکها نرخ سود را رعایتمیکنند

Shahrara Institute - - News -

مدیـر ادارۀ نظـارت بـر بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاری بانـک مرکـزی بـا بیـان اینکه بیـش از 1000 شـعبۀ بانکی از ابتـدای اجـرای بخشنامـۀ اخیر بانک مرکـزی دربـارۀ بـا ابـلاغ نر خهـای سـود علی الحسـاب بازرسی شـده اند تأکیـد کـرد: «بانک هـا در اجـرای ایـن بخشنامـه همـکاری مناسـبی داشتهاند.». علی نصیری با اشاره به آغاز اجرای بخشنامۀ مذکور از 11 شهریور افزود: «از زمان آغاز اجرای این بخشنامه، بازرسان بخش نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور شعب بانک ها را پایش کرده اند و تاکنون، به جز چند مورد که با آنها برخورد شده است، گزارشی دربـارۀ افتتاح حساب جدید با غیر از نرخ های تعیین شده در بخشنامه نداشتهایم.». وی اجــرای صحیح بخش نامۀ مذکور را موجب کاهش بهای تمامشدۀ پول برای بانکها دانست که این امر زمینهساز کاهش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و رونق تولید است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.