هدررفتیکمیلیارد مترمکعبآبدرقالب ضایعاتکشاورزی

Shahrara Institute - - News -

قائممقام شرکت آب منطقهای خراسان رضـوی گفت : « سالانه افــزون بر یک میلیارد مترمکعب آب در قالب ضایعات کــشــاورزی در ایــن اســتــان بــه هدر میرود.». مـحـمـد عــلایــی اظــهــار کــــرد: «بـر اساس آمارهای رسمی وزارت جهاد کــشــاورزی، 30 درصـــد محصولات کشاورزی در ایران به ضایعات تبدیل میشود. حجم آب مصرفی برای تولید این مقدار محصول در استان خراسان رضوی افزون بر یک میلیارد مترمکعب در سال برآورد میشود.». وی ادامـه داد : « جمع آوری و انتقال نادرست محصول، کمبود سردخانه، نـبـود تشکل های حـامـی کـشـاورز، فعالیتهای دلالــی و نبود الگوی کشت مصوب از دلایــل دور ریختن محصولات کـشـاورزی ای است که با زحمت بسیار توسط کشاورز تولید میشود.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.