تیغ تئاتر استانی دوبارهبُرندهشدهاست

Shahrara Institute - - News -

داور جشنوارۀ تئاتر استانی خراسان رضوی: افتخاری- د ا و ر بـخـش مسا بقۀ بیستوهفتمین جشنوارۀ تئاتر استانی خراسان رضـوی معتقد است که تیغ تئاتر این استان دوباره برنده شده است و میگوید: «اهالی تئاتر دستبهدست هم داده انـــد تا دوبــاره رونــق به تئاتر استانی و شهری بازگردد.». آرش دادگـــر در گفتگو بـا خبرنگار شهرآرا، می افزاید : « خراسان رضوی همیشه در قله های رفیع تئاتر ایران قرار داشته و هنرمندان بسیار خوب و توانمندی را به جامعۀ تئاتر معرفی کــرده اســت. هنرمندان خراسانی زمانی برای معرفی خود نیاز به حضور در عرصۀ اکران نداشتند، بلکه با انجام کارهای حرفه ای و تخصصی و حضور در جـشـنـواره هـای مـلـی، شناخته میشدند.». داور بخش مسابقۀ بیست وهفتمین جشنوارۀ تئاتر استانی خراسان رضوی تصریح میکند: «متأسفانه در سنوات گذشته، تئاتر استانی موردغفلت واقع شـد، امـا در سال های اخیر با تمرکز گروه های تئاتر بر روی سیاست جذب تماشاگر و اجرای عمومی، تئاتر مشهد و خراسان پیشرفت کرده و مجدد تیغ آن تیز و برنده شده است.». وی ادامـه می دهد : « درخشش تئاتر استانی خراسان رضوی در سال های اخـیـر نتیجۀ مـدیـریـت خـــوب ایـن بخش توسط کارگردان ها، بازیگران و تهیه کنندگان بــوده اســت. اهالی تئاتر دسـت به دسـت هم داده انـــد تا دوبـاره رونق به تئاتر استانی و شهری بازگردد.». دادگر با بیان اینکه اگر همافزایی اهالی رسانه مستمر نباشد، مجدد شاهد این خواهیم بود که تئاتر خراسان رضوی مورد غفلت واقع شود، تأکید میکند: «باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، استعدادهای جـوانـان را در بخش تئاتر شکوفا کنیم، چراکه جوانان سرمایه های آیندۀ تئاتر هستند و باید موردحمایت قرار بگیرند.». وی خاطرنشان میکند: «خوشبختانه در خراسان رضوی، شکاف بین جامعۀ پیش کسوت تئاتر و جوانان فعال در این حوزه کاهش یافته و رابطۀ بسیار خوبی بین پیشکسوتان و جوانان ایجاد شده است. به نظر بنده اگر همین روال در سال های آینده دنبال شود و هم افزایی ها ادامه داشته باشد، قطعاً تئاتر خراسان رضوی به اوج شکوفایی خود بازخواهد گشت.». یکی از اساتید دانشگاه و فعال حوزۀ نمایش هم در ارتباط با حال وهوای تئاتر خراسان رضوی می گوید : « من بارها گفتهام و باز هم میگویم که مشکل بزرگ تئاتر مشهد در نادانی، آموزش کم و نبود استاد خوب برای دانشجویان و هنرجویان است.».

سطح بالای هنر را به سوی مشهد بکشانیم

عباس رثایی با بیان اینکه ما باید سطح بالای هنر را به سوی مشهد بکشانیم، می افزاید : « هر وقت بستر تئاتر مملو از آمـوزش اصیل تئاتر شد، می توان انتظار داشت که شرط لازم برای تحول تئاتر این شهر به وجود آید .». او میگوید : «بازیگری، درکی عمیق و برداشتی ویژه و ژرف از مسائل جامعه در همۀ عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و معضلات مختلف جامعه می خواهد که عموماً، هم کارگردان ها و هم بازیگرها فاقد آن هستند . » . این فعال حوزۀ نمایش تأکید می کند : « جشنواره هایی را که هرازگاهی به بهانههای مختلف اعم از نمایش نامه خوانی، جشنوارۀ استانی و جشنوارۀ آیینی بـرگـزار می شود، بهتر است چند سالی تعطیل کرده و بـودجـه اش را بـرای کارهای اساسی هزینه کنیم .». او با گلایه از کمبود مخاطب در حوزۀ نمایش می گوید : « در شهر مشهد با بیش از 3میلیون نفر جمعیت، شاید در همۀ تئاترهای دهسالۀ اخیر 30هزار نفر به صورت متناوب بر صندلی ها نشسته باشند. معلوم است که تئاتر بین مردم جا نیفتاده است. فعلا هر کسی آدم های خودش و تبلیغات خودش را دارد و با دوستان و عمه وخالۀ خودش سالن را پر میکند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.