ضرورتهدفمندیدر گسترشزیرساختهای فرهنگیشهری

Shahrara Institute - - News -

گشودهشدن دریچۀ امید بعد از انتخاب اعضایشورایاسلامیشهرمشهدطیف گستردهای از نیازهای متراکم اکثر مردم مشهد را برای رسیدن به شهری مطلوب و پویا به وجود آورده است. در این میان مسئلۀ زیرساختهای فرهنگی و هنری از اولویت های مهم جامعۀ فرهنگی و هنری و البته از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر و شهرداری است. بحث فراروی لزوم توجه عمیق به ضرورتهای هدفمندی در گسترش زیرساختهای فرهنگی بـرای استفادۀ حداکثری از امکانات و اعتبارات و توانمندیهاست. برای ایجاد یک جریان مستمر و عالمانه در ساخت زیر ساخت های فرهنگی و هنری و رونقبخشیدن به آنها توجه به مباحثذیلضروریاست: ۱- لزوم مطالعات عمیق و نیازسنجی عالمانه: بیشک تأثیر یـک جریان فرهنگی متکی به یک پشتوانۀ مطالعاتی عمیق و عالمانه است؛ لذا ضروی است مطالعات همهجانبه و نیازسنجی علمی برمبنایویژگیهایفرهنگی،اجتماعی و اقتصادی و سابقۀ تاریخی مناطق مختلف مشهد انجام گیرد و براساس آن نیازهای فرهنگی و هنری استخراج شود، سپس طرح های عملیاتی برای رفع نیازها تبیین و تدوین شود و درنهایت طـراحـی زیر ساخت های فرهنگی و هنریموردتوجهقرارگیرد. 2- ســاخــت فــضــاهــای فـرهـنـگـی و هنریِ پاسخ گو، مؤثر و توانمند ساز: از دیگر ویژگی های فضا های فرهنگی و هــنــری مــطــلــوب پــاســخگــویــی و توانمند سازی و تأثیر آن هاست. یکی از کارها استفاده از ساختمانهای موجود و یا قدیمی و بازپیرایی آن ها بــرای فعالیت های فرهنگی و هنری است. این کار آنگـاه مطلوب است که موضوع پاسخ گویی و توانمند سازی مخاطب در اینگونه فضاهای فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. فضای فرهنگی و هنریِ پاسخگو بستری است که بتواند نیاز های مختلف مخاطب در زمینۀ مهارتهای فرهنگی و هنری را رفع کند و زمینۀ توانمندی آن ها را برای حضور در صحنه های اجتماعی و فرهنگی و همچنین اقتصادی فراهم سـازد؛ پس باز پیرایی فضا های موجود و ساخت فضاهای تازه باید مبتنیبر آمادهسازی مخاطبان برای کسب مهارتها و ایجاد درآمدوکارپایدارباشد. 3- انعکاس هویت شهری در فضاهای فرهنگی و هنری: فضاهای فرهنگی و هنری شهری باید انعکاسدهندۀ هویت شهری باشند. این انعکاس باید در فرم و شکل و...اینبناهاقابلمشاهدهوتبیین باشد. نباید و نمی توان بدون توجه به هویتهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی شهر فضا ها و ســازه هــا را به عنوان زیرساختهایفرهنگیوهنریطراحی و بازپیرایی کرد. توجه به این نکتۀ مهم و کلیدی باعث چـشـم نـوازی بناها و عمق بخشی به هویت شهری خواهد شد و نقش شایستهای هم در استقبال مخاطبخواهدداشت. 4- نمونهسازی فضاهای فرهنگی و نقش آن در رونق گردشگری فرهنگی: آنچه در بررسی کارکرد های زیر ساخت های فرهنگی و هنری در کشورهای مختلف بهچشم میخورد نمونهسازی از بعضی از این بناها و سازههاست، بهاینمعنی که درباب بناهای فرهنگی و هنریِ نمونۀ فاخر بودن، زیبابودن، معناداربودن و ... نمونه هایی قـابـل ارائـه و بازدید طراحی و ساخته میشود. این فضاهای فرهنگی و هنریِ نمونه مکانی برای حضور و بازدید گردشگران فرهنگی و افراد فرهیخته و صاحب نظر می شود و بستریبرایبرگزارینشستهایعمیق و فعالیتهای بایستۀ فرهنگی و هنری مهیامیکند. 5- فضاهای فرهنگی مکمل: فضاهای فرهنگی شهری هرچند هـرکـدام در جغرافیای مکانی خـود باید بتوانند نیاز های مختلف مخاطبان را برطرف کنند، اما در جغرافیای شهری هرکدام از این زیرساخت ها باید جزئی از یک کل برای رفع نیاز فرهنگی شهر و ارتقای فرهنگ عمومی و شهروندی باشند؛ برایهمیندرطراحی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.