پیشگیری مهمترازدرماناست

Shahrara Institute - - News -

مدارا و تابآوری، گمشدۀ ما در زندگی اجتماعی این روزهاست و این مهم، فصل مشترک اقتصاد مقاومتی با مسائل اجتماعی است. موضوع تابآوری، ریشه در آیات قرآن و احادیث و روایـات اسلامی دارد. در همین راستا با همکاری تشکل های غیر دولتی، اولین گــام را تابستان امسال، در موضوع تـــاب آوری افـراد و خـانـواده هـا برداشتیم و بـا کمک آمــوزش و پــرورش در بزرگ ترین پهنۀ حاشیۀ شهر مشهد، یعنی منطقۀ تــبــادکــان 120هـــــزار دانـــشآمـــوز بـه هـمـراه والدینشان مهارت های زنــدگــی و تــــــاب آوری اجتماعی را آموختند. در دیگر قسمت های شهر نیز برای اینکه بتوانیم مـوضـوع تـــاب آوری را افـزایـش دهیم، اقداماتی انجام داده ایم. طرح «میانجیگری کیفری » نیز از طریق تشکل های حقوقی زنان مانند « کانون زنان حقوق دان سورا »و پایگاه های محله و مساجد در حاشیۀ شهر اجرا شده است. تشکلهایی هم از طریق مجازاتهای جایگزین به جای حبس، در حاشیۀ شهر و مناطق پرخطر اقدامات مؤثری انجام دادهاند. اعتقاد داریم که آموزش به سرمایهگذاری نیازمند است. الزاماً برخورد با معلول منجر به کاهش علت نمی شود، بنابراین در آینده، بـرخـورد با علت ها را در دستور کار داریـم. همین جا نیز اعلام می کنم از تشکلهای همکار استقبال میکنیم.

کمک به زندانیان زن آزادشده

در امــور اجتماعی نباید بهدنبال کارهای مسکّنگونه باشید؛ کارها باید بهصورت ریشهای و ساختاری پیگیری شود. بــه همین دلـیـل تشکلی در چهار قسمت شهر به منظور بازتوانی زنان آسیب دیده و آمــوزش به آن هــا و نیز بـازاریـابـی کارهایشان ایـجـاد شده است. کارگاههای متعدد خیاطی دایر شده که درکنار این کارگاهها، آموزش مهارتهای زندگی انجام میشود. همچنین نــزدیــک بـــه 700طـــرح اشتغال برای زنان مصوب کرده ایم که عمدتاً مربوط به روستاها، شهرهای کـــم بـــرخـــوردار و حـاشـیـۀ شهر ها بودهاند. تشکلی نیز درزمینۀ کمک به زندانیان زن آزادشــــده درحـــال کــار اســت و تلاش دارد مشکل مسکن و آموزش و بـازپـروری و اشتغال آن هـا را در حد ممکن حل کند.

حق رأی دفاتر زنان و خانواده در ستاد مبارزه با مواد مخدر

در ســـال 94 گـــزارش مبسوطی از آسیبهای ثانویۀ مربوط به اعتیاد زنان تهیه کردیم. اگر اعتیاد زنان را آسیب اولیه بدانیم، آسیب های متعددی بر آن سوار است که خانواده و جامعه را تحتتأثیر خود قرار میدهد. با حضور در شورای مبارزه با مواد مخدر استان، این گـزارش، مستند شد و به تهران رفت و آنجا در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تصویب شد تا همۀ دفاتر زنان و خانوادۀ استانداری ها به عنوان عضو و دارای حق رأی در شوراهای مبارزه با مواد مخدر حضور مفید داشته باشند. این افتخار دیگری است که از استان ما رقـم خــورد. از آن زمــان با توجه به مـادۀ 16 که دربـارۀ زنان کارتنخواب مــتــجــاهــر تــصــویــب شــــده بـــود، توانستیم خانۀ میان مدت بین راهی ایجاد کنیم. همچنین در جهت پیشگیری، اشتغال و بازاریابی برای محصولات آنها فراهم شده اسـت. این ها زنانی هستند که آسیب دیده و مـورد آسیب مکرر قرار گرفتهاند. معتقدیم که یک جو پیشگیری، بهتر از خروارها درمان است؛ به همین دلیل بحث آمــوزش و پیشگیری از ابتلای به اعتیاد در اولویت کارهای ماست؛ به همین دلیل موضوع مهارت های زندگی و تـــاب آوری اجتماعی را در دستور کار قرار دادهایم. خانواده، هستۀ مرکزی جامعه است و اگر خانواده را بتوانیم آگـاه کنیم، جامعۀ آگاهی خواهیم داشت و محور و ستون خانواده نیز مسلماً مادر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.