تحکیم بنیان خانواده اصلیترینمأموریتما دراستاناست

Shahrara Institute - - News -

در راستای تحکیم بنیان خانواده، امور بانوان و خانوادۀ استانداری خراسان رضوی چه کارهایی انجام داده است؟

می دانید که تحکیم بنیان خانواده، اولین اصـل و مأموریت اصلی امور بانوان در استانهاست. این مسئله جزو برنامههای مصوب شورای برنامهریزی و معاونت راهبردی ریاست جمهوری است. سـال گذشته با ابــلاغ سیاست های کلی نظام در حــوزۀ خـانـواده توسط مقام معظم رهـبـری بـه رؤســـای سه قوه، چشم انداز ما شفاف و روشن تر شــد، چـراکـه سـال هـا منتظر چنین سیاست های واحـــدی بــودیــم. این سیاست ها شانزده گانه است. در روز 13شهریور سیاستها ابلاغ شد و فقط بعداز گذشت سه روز در 16شهریور95 ، درحالی که کارشناسی گسترده ای دربـارۀ آن انجام شده بود، توانستیم بندها را تلفیق کنیم و شش کمیته به دبیری شش دستگاه تشکیل دهیم. ابلاغیه رؤســا نیز صــادر شـد تـا این سیاست ها به واقعیت تبدیل و نزدیک شوند و راهکارهای اجرایی آن تبیین شــود. خوشبختانه بعد از گذشت یـک ســال، بـا کـارهـای کارشناسی، کــه محصول نشستهای متعدد دستگاه های مختلف همکار و شرکای اجتماعی و کسانی است که در این حوزه وظیفه ای دارنـد، ذخیرۀ بسیار خوبی دارا هستیم.

افزایش جمعیت با تکیۀ بر سلامت آحاد جامعه

مــوضــوع جمعیت سـلامـت خیلی خوب کار شده است. در یکی از بندها موضوع فرزندآوری و افزایش جمعیت بــا تکیه بــر سـلامـت آحـــاد جامعه، علی الخصوص مـادر و کــودک، بیان شده است. ما این مسئله را به دانشگاه علوم پزشکی واگذار کردیم. در این مورد به طور خاص خوشبختانه توانسته ایم با مشارکت بخش غیر دولتی، مرکز توسعۀ سلامت زنان را در نقاط حاشیۀ شهر در دارالشفاها دایر کنیم که در آنجا غربالگریهای بیماریهای زنان، ارائۀ مشاورهها و نیز بهداشت باروری انجام میشود. همچنین کودک و مادر مورد حمایت و غربالگری قـرار می گیرند. برپایی مراکز سلامت مادران و کودکان، یکی از اهدافی است که در معاونت زنان تکلیف شـده اسـت و دانشگاه علوم پزشکی طی تفاهم نامه ای که وزارت بهداشت با معاونت زنان منعقد کرد، در 9استان این برنامه را بهصورت آزمایشی اجرا می کند. هم اکنون زیر ساخت ها آماده شدهاند و دانشگاه علوم پزشکی درحـال تجهیز است و انشــاءا... این مراکز بهزودی راهاندازی خواهند شد.

به موضوع افزایش جمعیت نباید تکبعدی نگاه کرد

در وهلۀ اول، مـا خـواهـان افزایش جمعیتی سالم، توانمند و فعال هستیم. بنابراین باید سلامت مـادر و کودک در نظر گرفته شــود. در ایـن موضوع دانشگاه علوم پزشکی، با غربالگری کودکان و خصوصاً بیماری های شایع بین دختران مانند کمبود ویتامین ،D کم خونی و فقر آهن، پیشرو و پیشگام اسـت. در موضوع غنی سازی تغذیۀ دخـتـران جامعه، که مـــادران آینده محسوب مـی شـونـد، سعی کردیم ویتامین های مختلف مورد نیاز آن ها را که نتیجۀ غربالگری ها بوده است، از طریق دانشگاه علوم پزشکی توزیع کنیم. پوکی استخوان که به آن لقب «اژدهای خاموش » داده انـد، تا امروز بزرگ ترین صدمه را به جامعۀ زنان زده است. باتوجهبه اینکه مشکلاتی بهویژه درزمینۀ تحرک، تغذیه و استفاده از نور آفتاب و حضور در میادین ورزشی برای خانم ها وجود دارد، سعی در رفع این مشکلات داریم. خوشبختانه سازمان ورزش و جوانان نیز در ایــن مــوضــوع، برنامه های خوبی برگزار کـرده است که ازجملۀ آن ها می توان به برگزاری پیاده روی ، ورزش هــای دسته جمعی و همگانی و خانوادگی اشاره کرد. حتی با دادن هدایا سعی کرده ایم که خانواده ها به ورزش ترغیب شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.