صندوقاعتباری برای زنان

Shahrara Institute - - News -

هم اکنون یکی از مسائل مهم کشور، موضوع اقتصادی است. ما تنها استانی هستیم که کمیسیون تخصصی اشتغال را ذیل کارگروه اقتصاد مقاومتی تشکیل دادهایم. حدود 600طرح برای ایجاد 3هزار فرصت شغلی اجرا شده است. طبق آمار، زنان بهویژه در بخش خصوصی از امنیت شغلی برخوردار نیستند. مسلماً ما در امنیت شغلی زنان، چه بخش دولتی و چه خصوصی، تکالیفی را نوشتهایم و حتماً آنها را اجرا خواهیم کرد و منتظر نخواهیم بود تا کشور وارد عمل شود. در حال حاضر پیشنهاد صندوق اعتبار زنان را مطرح کردهایم. همچنین طرح ارتقای توانمندی زنان روستایی را اجرا کردهایم. ما استانی داریم که بیشترین روستاها را در کشور دارد. از طرفی اقتصاد روستاها اقتصاد زنانه است و مشاغل روستایی برای ما مزیت رقابتی دارند تا استانمان را در موقعیت بهتری ببینیم. خوشبختانه نرخ بیکاری زنان روستایی در استان ما خیلی پایین است؛ به این دلیل که طرحهای اجرایی خوبی در استان اجرا شده است. برای مثال اگر دهیاری بتواند روستایی را معرفی کند که عاری از طلاق، دخانیات، بیسوادی و دوستدار کتاب باشد، به عنوان روستای پاک معرفی خواهد شد و مبلغ شایانتوجهی به دهیار روستا، بهمنظور تأمین شرایط بهتر برای مردم، داده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.