آموزشتابآوری نمونهای از اقتصاد مقاومتی

Shahrara Institute - - News -

یـکـی از کــارهــای مـهـم و تــأثــیــر گــذار مــا در امـــور بــانــوان اســـتـــانـــداری، آمـــــوزش تـــــــابآوری بــــوده کـــه هـمـان مدل اجتماعی اقتصاد مقاومتی است، یعنی اینکه افراد باید سطح تحمل و سازگاریشان را بیشتر کنند. در قـرآن کریم بیش از 300مرتبه به کلمۀ « مــدارا » با اشکال مختلف اشــاره شده اسـت. باید توجه کنیم که قـرآن مجید، سبک زندگی را به ما آمــوزش می دهد و ایـن روزهــا ما از آن دور شدهایم. بیشتر آیــات قــرآن بر ترویج اخــلاق اسـتـوار اســت. حضرت محمد)ص( بیان کردند: «من مبعوث شدم برای مکارم اخلاق.». احکام باید مطرح باشد، اما احکام دستورالعمل آداب معاشرت است. در راســتــای آمـــوزش تــــاب آوری اجتماعی بـا تربیت مربی در حاشیۀ شهرها و گــروههــای مختلف، از جمله مبلغان ســازمــان تبلیغات اســلامــی، لشکر 77 و... سعی کردیم تاب آوری اجتماعی را افزایش دهیم تا افراد یاد بگیرند شرایط استرسزا را به بحران تبدیل نکنند؛ مثلا اگر تصادفی در خیابان رخ داد، ما شاهد بحث و جـدل دو فـرد عاقل که گواهینامۀ راهنمایی و رانندگی دارند، نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.