لزوم هماهنگیاقداماتدرسوریه

Shahrara Institute - - News -

کاخ کرملین اعـام نمود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسـیـه، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در جریان مذاکراتی تلفنی برای افزایش هماهنگی اقدامات دو کشور درزمینۀ حلوفصل بحران در سوریه اعام آمادگی کردند. در بیانیۀ کرملین آمده است: «رؤسایجمهوری دو کشور تمایل خود بـرای افزایش هماهنگی اقدامات در زمینۀ سوریه، از جمله در چارچوب مذاکرات ژنو زیرنظر سازمان ملل، را اعام کردند. امانوئل ماکرون همچنین تأکید کرد که پیشنهاد فرانسه برای ایجاد گروه تماس سوریه با شرکت کشورهای عضو دائـم شــورای امنیت سازمان ملل و دیگر کشورهای تأثیرگذار بر اوضاع سوریه می تواند در عادی سازی وضعیت در این کشور مؤثر باشد.». بر اساس این اطاعات رئیس جمهوری روسیه همچنین از همتای فرانسوی خود خواست از ابتکارعمل مسکو برای تشکیل گروه مأموریت حفاظت از صلح سازمان ملل برای اعزام به مناطق جنوبشرقی اوکراین حمایت کند. در بیانیۀ کرملین آمده است: «رؤسایجمهوری روسیه و فرانسه رونـد توسعۀ بحران داخلی در اوکراین را نیز بررسی کردند. طرفین بر اهمیت رعــایــت کـامـل تـوافـقـات صـورتگـرفـتـه بین طرفین، از جمله آتش بس مـدارس و همچنین توافقات در چارچوب تصمیمات رهبران گروه «نورماندی»، تأکید کردند. درعینحال ولادیمیر پوتین از مکرون خواست از ابتکارعمل مسکو برای اعـزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به منظور تأمین امنیت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپــا در منطقۀ دُنـبـاس اوکراین حمایت کند .». رهبران روسیه و فرانسه همچنین در جریان گفتگوهای تلفنی خویش ادامه وخامت اوضاع شدید در منطقۀ شبهجزیرۀ کره را غیرقابل قبول دانستند و تأکید کردند که حلوفصل اوضاع تنها با کمک مذاکرات مستقیم طرفین ممکن خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.