مخالفانراهیجز پیوستنبهصلحندارند

Shahrara Institute - - News -

رئیس جمهور افغانستان اعام کرد : « مخالفان مسلح دولت راهی جز پیوستن به صلح ندارند. همچنین برخی کـه به دنبال مسدود کردن گذرگاه ها بـرای فشار به دولـت هستند بدانند که افغانستان مسیرهای مختلفی را دنبال میکند.». اشرف غنی، رئیسجمهور افغانستان، در سفر به ولایت پکتیا در شرق افغانستان گفت: «وضعیت استراتژیک این کشور تغییر کرده است و مخالفان مسلح بدانند که راهــی جز پیوستن به صلح ندارند.». وی همچنین از افزایش دوبرابری حمات هوایی در افغانستان در آیندۀ نزدیک خبر داد. اشرف غنی در جمع نظامیان افغان در پکتیا اظهار داشـت : « افغانستان در عرصۀ سیاست موفق خواهد شد، زیرا میان مردم این کشور برای تأمین صلح اجماع وجود دارد.». رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد که در این کشور جرگهها تشکیل شده است و باید از همین راه نیز به صلح پایدار دست یافت. وی از بزرگان ولایت پکتیا خواست که برای تأمین صلح جرگهها را تشکیل دهند و آن را در مناطق دیگر این کشور نیز گسترش دهند. اشرف غنی تأکید کرد: «کسانی که فکر میکنند با بستن گذرگاهها بر ما فشار وارد میشود در اشتباه هستند، زیرا افغانستان فقط به یک مسیر محدود نیست و مسیرهای مختلفی را دنبال می کند . » . این اظهارات در حالی مطرح میشود که گذرگاه مـرزی تورخم با پاکستان در شرق افغانستان مسدود شده اسـت. رئیس جمهور افغانستان چـنـدی پیش نیز از مخالفان مسلح دولـت افغانستان خواسته بود به روند صلح بپیوندند. وی گفته بود حکومت وحدت ملی برای جنگ و یا صلح آماده است. این اظهارات درحالی مطرح می شود که حمات طالبان گسترش یافته و بهگفتۀ کارشناسان مناطقِ بیشتری تحتتصرف این گروه درآمـده است. یکی از شروط طالبان برای مذاکره خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.