پیامهای غافلگیرکنندۀ سخنانالحوثی

Shahrara Institute - - News -

حسن رسـتـمـی، کـارشـنـاس ارشــد مسائل خاورمیانه، دربارۀ سخنان اخیر رهبر انصارا... یمن نوشت: « تــحــولات منطقه، از جمله جنگ سوریه و عراق، و اخیراً اخبار قتل عام مسلمانان میانمار باعث شد که جنگ یمن بهنحوی به حاشیه رانده شود، اما سخنان عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انــصــارا... یمن، بــه انــدازه ای غافلگیرکننده بود که به تیتر اصلی اکثر رسانههای منطقه تبدیل شد. در سخنان رهبر انصارا... یمن دو نکتۀ اصلی حائز اهمیت بـود: اول تهدید شدید و بی سابقۀ امارات. شاید بتوان سخنان رهبر انصارا... را بیسابقهترین موضع گیری در ایـن سطح از زمان جنگ یمن تاکنون ارزیابی کرد که علناً کشور امــارات را به حمات موشکی تهدید کرد و اعـام کرد که در صـورت تشدید جنگ علیه این کشور امارات در تیررس حمات موشکی مقاومت یمن قرار میگیرد. نکتۀ دوم اینکه انصارا... با تأکید بر توانمندی نظامی و موشکی از وجود پهپادهای شناسایی بر فراز خاک عربستان خبر داد که در صورت لزوم اهدافی را در عربستان موردهدف قرار خواهند داد. ایـن سخنان حاوی پیام های اساسی در سطح داخلی و خارجی بود که در زیر به مهم ترین آنها اشاره خواهد شد: سخنان رهبر انصارا... نشان داد که مقاومت یمن درعین پایبندی به راهکارهای سیاسی بر تداوم جنگ تا تحقق خواسته های مردمی پایبند است و حاضر نیست که در برابر خواسته های زیاده خواهانۀ متجاوزان کوتاه بیاید . رهبر انصارا... در سخنان خود برای اولین بار در این سطح امارات را مستقیماً مورد تهدید قرار داد. آنطورکه گزارشهای خبری نشان مـی دهـد امـــارات قصد حملۀ گسترده به شهر و بندر الحدیده را دارد که تنها گذرگاه دریایی ای است که این جنبش از دریا به آن دسترسی دارد و در واقـع این گذرگاه حکم مرگ و زندگی را برای مردم این کشور دارد، زیرا پس از محاصرۀ گستردۀ هوایی، زمینی و دریایی عربستان علیه این کشور تنها گـذرگـاه بــرای ارتـبـاط با خـارج اسـت و تمامی نیازهای آن از ایـن بندر وارد ایـن کشور می شود و این پیام تهدیدی به اماراتی ها بود که در صــورت هر گونه حمله به الحدیده نهتنها با پاسخ سختی در میدان جنگ روبــه رو خواهند شد، بلکه ابوظبی با حمات موشکی این جنبش مواجه خـواهـد شــد. پیام رهبر انــصــارا... کاما روشــن و واضــح بــود: نباید به الحدیده حمله کنید، و این را میتوان کاما در سخنان وی مشاهده کرد، آنجا که گفت : « اگـر می خواهند که نفت کش های آن هـا درامــان بمانند، نباید تجاوزی علیه بندر الحدیده بهراه بیندازند . » . به نظر می رسد که جنگ در یمن وارد مرحلۀ سرنوشت سازی شده است و ائتاف متجاوزان به یمن در صـــورت تـــداوم جنگ باید به فکر پیامدهای ناشی از آن باشند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.