آمریکا باید به تهدید کرۀشمالیپایاندهد

Shahrara Institute - - News -

«رویترز» گزارش داد یک روز پس از آزمایش موشکی کرۀشمالی که از آسمان ژاپن عبور و در اقیانوس آرام سقوط کرده سفیر چین در واشینگتن از ایالات متحده خواست به تهدید کرۀشمالی پایان دهد. کوی تیانکای، سفیر چین در آمریکا، در جمع خبرنگاران تأکید کـرد : « صادقانه بگویم: من تصور می کنم آمریکا در شرایط کنونی باید کارهای بیشتری انجام دهد؛ دراینصورت، همکاری بینالمللی مـؤثـری درزمینۀ ایــن مسئله وجـود خواهد داشت.». وی در ادامه تصریح کرد: «آنها باید از تهدید بیشتر کرۀشمالی خـــودداری کنند. آن هـا باید کارهای بیشتری انجام دهند تا راهکارهای مؤثری را بـرای از سرگیری مذاکره و گفتگو با کرۀشمالی پیدا کنند.». دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و سایر مقامهای این کشور از چین خواستهاند فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کرۀشمالی را افزایش دهد تا برنامۀ تسلیحاتی پیونگیانگ متوقف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.