تأییدحکمحبسابدمحمد مرسیدرپروندۀجاسوسی

Shahrara Institute - - News -

دادگـاه فرجام خواهی مصر روز گذشته حکم حبس ابد ) 25 سال( محمد مرسی به اتهام رهبری یک تشکیات ممنوعه را تأیید کرد و در حکمی دیگر حبس 15ساله بهاتهام افشای اسناد سری مربوط به امنیت ملی کشور را که در رسانهها به «جاسوسی برای قطر» معروف است لغو کرد. دادگـاه مذکور اعتراضات محمد مرسی، احمد عبدالعاطی، امین الصیرفی، احمد عفیفی، محمد کیانی، احمد اسماعیل ثابت و احمد حمدی را رد کـرد. دادگــاه همچنین اعتراض دادستانی به حکم برائت مرسی و شش تن دیگر به اتهام افشای اسنادی که به ضرر امنیت ملی کشور بوده را رد کرد. پرونده مشهور به « جاسوسی برای حماس و قطر » به هجدهم دسامبر 2013 بازمی گردد، زمانی که هشام برکات، دادستان سابق مصر، دستور محاکمۀ مرسی و 35 تن دیگر را در این پرونده را صادر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.