«النهار» از سفر مقتدی صدربه بیروتخبرداد

Shahrara Institute - - News -

روزنـــامـــه لـبـنـانـی «الــنــهــار» خبر داد مـقـتـدی صـــدر، رهـبـر جـریـان صـــدر عـــــراق، درجـــریـــان سـفـری کــه احـتـمـال مــــیرود چـنـدیـن روز بهطول انجامد روز پنجشنبه وارد بیروت شد. وی در ایـن سفر سلسله دیدارهایی خواهد داشــت. ایـن روزنـامـه افـزوده است این سفر به میزبانی حــزب ا... لبنان است و تحلیل گران معتقدند مقتدی صدر دیــداری با سید حسن نــصــرا...، دبیرکل حـــزب ا... لبنان، خواهد داشت. منابع همراه مقتدی صدر در سفر وی اعام کردند رهبر جریان صدر عراق به شهرک شحور در شهرستان صور وارد شـده و دیـدارهـایـی خانوادگی داشـتـه اســت. صــدر و شرف الدین اصالتاً اهــل صــور و شحور و از یک طایفه هستند. به اعتقاد نــاظــران احتمالا در این سفر وی بــا سید حسن نــصــر ا...، دبـیـرکـل حــــزبا... لـبـنـان، دیــدار خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.