ضرورتهدفمندیدر گسترشزیرساختهای فرهنگیشهری

Shahrara Institute - - News -

... فــضــا هــای فــرهــنــگــی جنبۀ مکمل همدیگر بودن باید مورد توجه قرارگیرد. این نگاه در طراحی عمومی فضا های فرهنگی باعث جلوگیری از هدررفت اعتبارات و بهرهبرداری بهینه و حداکثری از تـوان هـا و ظرفیت ها میشود. 6- توجه به نیروی انسانی کارآمد: در طـراحـی زیر ساخت های فرهنگی و هنری توجه عمیق به شیوۀ مدیریت آن مهم و اساسی است. در بخش فرهنگ نیروی انسانی کـارآمـد امکان تحول مناسب و دستیابی به اهـداف را فراهم مــــی آورد. درطــراحــی مدیریتی این زیرساختهای فرهنگی و هنری باید به استفادۀ حداکثری از توان هنرمندان و فرهیختگان توجه شـود. هسته های کوچک کارشناسی با توان بالای تعامل با جامعۀ فرهنگی و هنری نیاز مدیریتی این گونه فضا های فرهنگی و هنری شهریاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.