ارسالکمکهای بشردوستانه به میانمار

Shahrara Institute - - News -

سفیر ایران در بنگلادش اعلام كرد مردم و مسئولان کشورمان این روزها، با توجه به نسلکشی و جنایاتی که نسبت به مسلمانان میانمار اعمال می شود، خود را در کنار آنها و حامی آنها اعلام می کنند. این حمایت هم در زمینۀ اظهارنظرها جلوه پیدا کرده است و هم در عرصۀ کمک های میدانی و ارسال محمولههای بشردوستانه. در ایـن خصوص، عباس واعظی، با اشـاره به ارسـال نخستین محموله از کمک های بشردوستانۀ ایــران برای مسلمانان میانمار، گفت : « قرار است کـمـکهـای جـمـهـوری اســلامــی به مسلمانان روهینگیا ادامه یابد .». سفیر ایـــران در بنگلادش دربـــارۀ آیندۀ مسلمانان میانمار که اکنون دچار بحران شده اند گفت : « مسئلۀ مسلمانان روهینگیا مانند زخمی کهنه میان میانمار و بنگلادش است که جنبۀ تاریخی دارد و گهگاه سیکلِ آمدنِ پناهندگان و آوارگان به این کشور تکرار میشود و باز فروکش میکند .». وی بــا بـیـان اینکه ظــاهــراً شرایط کنونی با همیشه تفاوت دارد افزود: « آوارگـانـی که به بنگلادش می آیند، خــود، اذعـــان می کنند شـرایـط این بار به گونه ای دیگر اسـت. نظامیان میانمار مردها را می کشند، زنــان و کـودکـان را اسیر می کنند و خانه و کاشانۀ مسلمانان را آتش می زنند . » . سفیر ایــران در بنگلادش به نقل از یکی از ایـن انجمن های غیردولتی روهینگیایی که در بنگلادش فعالیت می کند گفت : « آن هــا شهرها را پس از تخلیه آتــش مـی زنـنـد . » . واعظی تأکید کرد : «با توجه به شرایط کنونی، مسئولان بنگلادش و دیگر مسئولان ناظر بر این مسئله درخواست دارند، غیر از کمک های انسانی ای که انجام می شود و لازم هم هست، یک حرکت جهانی از سوی سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و کشورهای مختلف بــرای متوقف ساختن جنایاتی که در حـق مسلمانان روهینگیا روی می دهد صـورت گیرد . » . همچنین، روز گذشته، هیئت اعزامی ایــران به سرپرستی معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه از کمپ آوارگان روهینگیا در مناطق مرزی بنگلادش و میانمار بازدید کـرد و با جمعی از ساکنان این اردوگاهها دیدار کرد و در جریان آخرین وضعیت آن ها قرار گرفت. گفتنی اســت نخستین محموله از کمک های بشردوستانۀ ایران بامداد جمعه شامل 40 تن اقلام مختلف به مقصد بنگلادش و برای امدادرسانی به مسلمانان آوارۀ میانماری ارسال شد.

اگر وحدت وجود داشت شاهد جنایات میانمار نبودیم

همچنین حجت الاسلام سید حسن خمینی، که به دعوت رئیس العلمای بوسنی وهرزگوین به سـارایـوو سفر کــرده اســت، در دیـــدار بـا باقر عزت بگویچ، عضو مسلمان شورای ریاست جمهوری، حسن کــاوازویــچ، رئیس جمعیت اسلامی بوسنی و هرزگوین، و اعضای شورای ادیان این کشور، با تشریح دیدگاه های امام راحل دربارۀ وحدت جهان اسلام و رفع اختلافات شیعه و سنی در یک سو و همگام شدن پیروان همۀ ادیان ابراهیمی در تمسک به ارزش هــای مشترک الهی از سوی دیگر، یادآور شد : « اگر وحدت واقعی میان امت اسلامی وجود داشت، امروز شاهد جنایات جاری در میانمار، که به نوعی تکرار نسل کشی مسلمانان سربرنیتساست، نبودیم .». محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفۀ اســلامــی، هــم بــا اشـــاره به جنایت انجام شده علیه مسلمانان در میانمار تصریح کرد : « رئیس جمهور در اظهارات اخیر خود مواضع خوبی نسبت به ایـن جنایات اتخاذ کرده است اما، برای کمک به مردم مسلمان میانمار، به حمایت های بین المللی نیاز است و ایران میتواند نقش مهمی در جلب این حمایت ها داشته باشد. مجمع عمومی سازمان ملل بهترین فــرصــت بـــرای جـلـب حمایت های بین المللی و کمک به مردم مسلمان مـیـانـمـار اســـت کــه رئـیـس جمهور باید از ایـن فرصت نهایت استفاده را ببرد .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.