راهبسیارسختیدرپیشداریم

Shahrara Institute - - News -

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در جریان مراسم تکریم و معارفۀ معاون معماری و شهرسازی، با بیان اینکه «در دورۀ بسیار سختی به سرمیبریم و راه ناپیمودهای بسیار طولانی را در پیش داریم ». گفت : « وضع شهرسازی در ایران بسیار آشفته بود و هنوز هم، تا رسیدن به مرحلۀ قابلقبول، کار بسیار سختی داریم. شاید از جهت تکنیکی بحث شود که ما دو مسئلۀ قابلیت جابهجایی و قابلیت زندگی را داریم. در ایران، در باب مفهوم شهر، دچار سرگشتگی و گمگشتگی شدهایم .». وی با اشاره به وضعیت شهرهای تهران، مشهد و سایر کلانشهرها گفت : «در هر جای شهر، عدم تعادل دیده میشود. 25 درصد جمعیت شهری ایران در یک نقطۀ بسیار فشرده جمع شده است. در تهران، از یک طرف، دارای 500 هزار واحد خالی هستیم و، از طرف دیگر، انسان هایی در فلاکت مطلق زندگی می کنند. این چه تعادلی است؟ این مشکلات را با دستور و بخشنامه مگر میشود حل کرد؟». وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: «آنچه ما در حال حاضر می بینیم فرسودگی شهرها از درون و حاشیهنشینی و بیانضباطی از درون است که دو روی یک سکه است و این حقیقت را نشان میدهد که ما اساساً مفهوم « شهر » ، مفهوم « قانون » و مفهوم «شهروند» را از دست دادهایم.». آخوندی ادامه داد: «در مقطعی هستیم که باید بلند صحبت کنیم. من دو بــار استیضاح شدم اما هیچ برایم مهم نیست. می دانم، وقتی جلوِ سوداگران شهری میایستید، بیهزینه نیست. در یک جلسه مینشستند یک معامله میکردند. شما، اگر جلوِ آن را بگیرید، هزینه باید بدهید ولی من فکر می کنم، آخر کار، ما باید هزینه بدهیم. اگر قـرار بر این نبود که به زندگی دانشگاهی خودمان ادامه میدادیم. فکر میکنم نیاز داریم که تصمیمات را براساس اجماع بگیریم.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.