جنگهایآیندهبرسرآبخواهدبود

Shahrara Institute - - News -

سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه بحران آب در خاورمیانه به بحرانی بسیار جدی تبدیل شده است و هر روز این بحران عمیقتر و وخیمتر میشود خاطرنشان کرد : «این احتمال وجـود دارد که جنگ های آتی در این منطقه بر سر موضوع آب باشد .». وی تأکید کرد : « ارزیابی های بین المللی نشان می دهد که تا سال 2025 کل منطقۀ خاورمیانه رسماً به عنوان منطقۀ خشک شناخته خواهد شد که ایران نیز شامل آن می شود. این وضعیت تا سال 2050 به مراتب وخیم تر خواهد شد و کمبود آب و خشک سالی به یک موضوع بسیار بسیار جدی برای کشورهای خاورمیانه از جمله ایــران تبدیل خواهد شد و حتی ممکن است بخش هایی از سرزمین ایران، به طور کامل یا به میزان زیاد، به خاطر این موضوع، از حیز انتفاع ساقط شوند .». معاون وزیر خارجۀ کشورمان همچنین با تأکید بر اینکه دولت باید روی آب سرمایهگذاری جدی داشته باشد تصریح کرد : «اگر موضوع آب را جدی نگیریم، حتماً با خشک سالی مواجه می شویم، همانطور که موضوع آلودگی هوا را جدی نگرفتیم و اکنون می بینیم که در طول زمستان چه بلایی بر سر تنفس مـردم در تهران می آید، موضوع ریزگردها را جـدی نگرفتیم و در حـال حاضر مشاهده میکنیم که برخی از شهرهای کشور با چه فاجعهای در این زمینه روبهرو هستند .». عراقچی تصریح کرد : « دولت و وزارت خارجه، هـــردو، روی آب و دیپلماسی آب، جدیت و حساسیت دارند. دیپلماسی آب به مرور جایگاه خود را در سیاست خارجی کشور باز کرده است. البته کار در این زمینه سخت و طولانی است ولی امیدواریم بتوانیم، با تلاش و برنامهریزی، منافع ملی کشور را در این چهارچوب تأمین کنیم .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.