رؤیایآقتاریم روایتعشقبهعدالت

Shahrara Institute - - News -

«بهنشر» منتشر کرد رمـــان بـامحوریت انـــقـــلاب اســـلامـــی را « بــه نــشــر » منتشر و روانـــۀ بـــازار کـتـاب کــرد ه است. بـهگـزارش شـهـرآرا، عـنـوان رمـانـی بـا محوریت انقلاب اسلامی به قلم مصطفی جمشیدی اسـت که نویسنده در آن سرگذشت ماهیگیر جوانمردی به نام « قدیر » را روایـــــت مــی کــنــد کـــه از طبقۀ مــحــروم جـامـعـۀ پـیـش از انـقـلاب است. او که نام ها و لقب های زیادی داشته، به دلیل درگـیـر ی هـایـش بـا عوامل شاه و اربابان دائـم از شهری به شهر دیگر و از دیـاری به دیار دیگر در سفر بوده است. جمشیدی، نویسنده، دربارۀ این رمان گفت: «در این رمان که دربارۀ سالهای قبل از بهمن سال 57 است ماهیگیری در شمال ایران با غیرت خود با عوامل درگیری با مردم میجنگد و با شجاعت همه جا اصــول انسانی را سرلوحۀ خود قـرار می دهد. در ادامــه سال ها میگذرد و در سالهایی که او تمشیت مـردم ماهیگیر در بندرهای شمالی را برعهده دارد روزی با فردی ملاقات میکند که زخم آن مقابلهها و مبارزهها را دارد. هـمـیـن بـــازمـــانـــدۀ آن تهاجم هاست که بالأخره او را شهید میکند. سرگذشت سرگشتگی و عشق است. این رمان را باید روایت سرسپردگی به شاعرانگی و عشق به عدالت دانست. سفر به ارس در تعقیب کار و زندگی و دنبال کردن ســوداهــا و سرگشتگی و عشق از مؤلفه های این رمـان است که بسیار به نثر متمایز متکی است و پهلو زدن بـه تغزل از ویـژگـی هـای آن به شمار میرود.». « به نشر » ایـن کتاب 108صفحه ای را بــرای نخستین بار در قطع رقعی بـا شـمـارگـان 2000 نسخه منتشر کرده و با قیمت 105هــزار ریال روانۀ بــازار کــرده اســت. شایان ذکـر است کـه «آقتـــاریـــم» نــام نـوعـی قــوش یا پرنده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.