مشورت

Shahrara Institute - - News -

مـشـورت چیز خـوبـی اســـت. کسی درباب ارزشهای والای انسانیای که در این امر پسندیده نهفته است شک ندارد. ولــــی حـقـیـقـتـش ایــــن اســــت که مشورت کردن با هرکسی را نمی توان دلیل عقل دانـسـت، اینکه دربــارۀ کــار هــایــی کــه طـــرف مـقـابـل هیچ تخصصی در آن ها ندارد با او مشورت کنیم. بسیاری از تصمیمات مــدیــران در کشور ما جوری است که آدم احساس میکند اینها شب قبلش درآنزمینه با بچههای کوچکشان مشورت کردهاند؛ تصمیماتشان بـهشـدت سطحی و کودکانه است. گاهی اصل مشورت خوب است، اما نگاهی که شما به آن مشورت دارید و برداشتی که از آن مشورت دارید بسیار ابلهانه و سطحی است. دوستی تعریف میکرد: «وقتی قرار بود این مغازه را باز کنیم با خودمان گفتیم پدرمان که هرروز خرش را سوار میشود و میرود باغ و از مغازهداری و کسبوکار چیزی نمی داند، اما مادرمان گاهی بــرای خرید به بــازار مـــی رود؛ پس با مادر مشورت کردیم. حالا من عین آن دیالوگ های ردوبـدل شـده را برایتان نقل میکنم: « - مادر جان! ما قرار است مغازه باز کنیم. شما چه میفرمایید؟ - سختی کسبوکار همان چند روز اول است. باید حوصله داشته باشید و صبر کنید.». ما این حرف مادرمان را به گوش جان نیوش کردیم و همان چند روز اول اصلا مغازه را باز نکردیم.»! ما چنین ملتی هستیم؛ وقتی هم درسـت مشورت می کنیم باز درست متوجه نمی شویم منظور طرف مقابل چیست. این است که بعضی از بزرگان فرموده اند : « بـرو، داداش! مشورت نکن.». البته بد نیست که بدانیم سعدی هم گفته : « هرکه بی مشورت کند تدبیر/ غالبش بر غـرض نیاید تیر » . دیگر خودتان میدانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.