همزیستیادیان نشانۀبلوغکشورهاست

Shahrara Institute - - News -

پیشنهادهای سینماگر ایرانی به رهبران سیاسی میانمار مـحـمـدابـراهـیـم معیری، فیلم ساز، پیشنهادی به برندۀ جایزه نوبل داد و در یادداشتی که به همین منظور منتشر کرده است نوشت : «همزیستی ادیان نشانۀ مسیر بلوغ کشورها و قارههاست و توجه همهجانبه به خلقت متنوع آفرینش راه پیشرفت پایدار همۀ ملتها و دولـت هـاسـت . » . او یادداشتش را خطاب به سو چی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل، که از فعالان سیاسی میانمار نیز هست نوشته است و در بخشی از آن آورده است : « عدم برخورد صحیح حاکمیت کشورتان در وقایع پیشآمده مردم را با سرنوشتی نامعلوم رها میکند و شما نظاره گرید ! به جای یکه تازی خرافات این را بفهمانید که انسان ها حق حیات دارنـد. ظلم به آن ها یعنی بی اعتنایی بـه همۀ بـشـریـت . » . او همچنین نوشته است : « بدانید شما گیج و سردرگم ] هستید[ یا به عمد و به دلایل پوچ سیاسی داریـد افزایش تدریجی ظلم و تاریکی را در بخشهایی از مشر ق زمین نظاره می کنید . » . معیری در ادامـــه چند پیشنهاد به سوچی داده است. او پیشنهاد کرده است : «با یک نامه استقرار ارتش صلح را در مناطق آشفته از جهان بخواهید. بسیاری از کشورها و همسایگان نیز حاضرند به شما کمک کنند . » . در ادامۀ یادداشتِ این کارگردان سینما و تلویزیون آمــده اســت : « بـا آن عدۀ اندک افراطی از مردم سرزمینتان با تعالیم اصیل سخن بگویید، وگرنه بـودا را بـرای همیشه در سرزمینتان کشته اید و بوداهای متنوع دیگری خلق کرده اید. با وجدانتان انسانیت را یاری کنید و برخورد بازدارنده را با متخلفین و تعرض کنندگان به مردم در دستور کار خود قرار بدهید. همین امروز به این فکر کنید که مردم بهعنوان سرمایههای اصلی کشورتان میتوانند چه نقش هایی را به نفع همزیستی و توسعۀ سرزمینشان ایفا کنند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.