یکسریالجدید درشبکۀدو

Shahrara Institute - - News -

سریال « شکوه یک زنـدگـی » تکریم همسران شهدای جاویدالاثر را که با استقامت و امیدواری سالها بهتنهایی بار زندگی خود و فرزندانشان را بهدوش کشیدهاند محور اصلی خود قرار داده است. قصۀ این سریال 18قسمتی در دهۀ 60 و در یکی از روستاهای استان مازندران روایت می شود. افزون بر این بخش عمده ای از داستان مربوط به دوران دفاع مقدس، به ویژه عملیات «خیبر»، است که در شهرک سینمایی دفاع مقدس فیلم برداری شده است. سریال « شکوه یک زندگی » ، کاری از گروه « فیلم و سریال » شبکۀ دو سیما، از شنبه تا پنجشنبه ساعت ‪۲1: ۳0‬ پخش می شود و بازپخش آن ‪1: 00‬ بامداد، 1۲:00 و 16:15 خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.