«قفسی برای پرواز» و «رهایی»در«آیفیلم»

Shahrara Institute - - News -

دو مجموعۀ « قفسی بــرای پـــرواز » و « رهایی » در جدول پخش کانال های فـارسـی و عـربـی شبکۀ « آی فیلم » پیش بینی شد. مجموعۀ تلویزیونی « قفسی برای پرواز » امروز ساعت ۲0 به نمایش گذاشته می شود. تکرار آن نیز در ساعتهای ۴ و 1۲ روز بعد پخش خـواهـدشـد. قسمت اول مجموعۀ تلویزیونی « رهـایـی » سه شنبه، ۲8 شهریور، ساعت ۲0 روی آنتن کانال عربی « آی فیلم » مــی رود و بازپخش آن در ساعت های ‪8 ۲،‬ و 1۴ روز بعد بهنمایش گذاشته خواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.