پاشنهآشیل پرسپولیس را میشناسیم

Shahrara Institute - - News -

سرمربی تیم فوتبال پیکان پیش از رویارویی با تیم پرسپولیس گفت: «هر تیمی در این شرایط برای رویارویی با پرسپولیس کار سختی پیشرو دارد.».مجید جالی در نشست خبری دیروز )شنبه( گفت: «هر تیم خوبی یک پاشنهآشیل دارد که ما آن را پیدا و روی نقاط ضعف حریف کار کردیم. ما برای این کار فکر و تمرین کردهایم و امیدوارمدر استادیوم پر از تماشاگر، بازی خوبی را ارائه دهیم.». وی در تشریح اینکه ضعف پرسپولیس کجاست، گفت: «ترجیح میدهم اگر برنامهای وجود دارد، آن را در زمین نشان دهیم، ولی همه میدانند پرسپولیس پارامترهای زیــادی در حمله دارد که در شرایط مختلف بازی میتواند بهخوبی از آنها استفاده کند. یکی از همین پارامترها نیز نیمکت خوبی است که برانکو در اختیار دارد.». وی افزود: «کسب امتیاز در این دیدار بسیار مهم و حال مشکات ماست. ما درهرصورت کارسختیباچنینتیمیداریم.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.