سهراهیبوفون برای انتخابمسیرآیندهاش

Shahrara Institute - - News -

جــان لوئیجی بـوفـون، دروازه بــــان و کاپیتان یـوونـتـوس بـــرای انتخاب مسیر آیــنــده اش در یـک سـه راهـی قــرار گرفته اسـت. جـی جـی در آخر امــســال قـــــراردادش بــا یـــووه تمام می شود و می خواهد از دنیای فوتبال خداحافظی کند. این سهراهی بوفون عبارتاند از: در هیئتمدیرۀ یوونتوس مشغولبه کار شود و یکی از پستهای مدیریتی را برعهده بگیرد. می تواند به درخواست اینفانتینو، رئیس فیفا پاسخ مثبت بدهد و به عنوان نمایندۀ فدراسیون ایتالیا در فیفا فعالیت کند تا به فوتبال پاک کمک کند. سومین راه بوفون این است که می تواند یک سال دیگر به فوتبالش ادامه دهد؛ زیرا باشگاه نیویورکسیتی آمریکا بهشدت خواهان بهخدمتگرفتن اوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.