هگوایندعوتنشد

Shahrara Institute - - News -

گونسالو هیگواین بار دیگر از فهرست بازیکنان تیم ملی آرژانتین برای دور بعدی بــازی هــای مرحلۀ انتخابی جامجهانی۲۰۱۸ روسیه کنار گذاشته شد. آلبی سلسته در دو بـازی پایانی خود در مرحلۀ انتخابی جام جهانی روسیه به ترتیب برابر پرو و اکوادور قرار خواهد گرفت و بـرای امیدوار ماندن به صعود باید این دو بازی را ببرد. تیم تحتهدایت سامپائولی درحالحاضر در جدول این رقابت ها در ردۀ پنجم است و اگر در این جایگاه بماند، باید شانس خود برای صعود به جامجهانی را از طــریــق بـــازی هـــای پــلــی آف بینقارهای با نیوزیلند امتحان کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.