پافشاریلواندوفسکی برای رفتن به رئال

Shahrara Institute - - News -

روبرت لواندوفسکی، ستارۀ تیم فوتبال بایرن مونیخ که پیش از ایـن هم به سانتیاگو برنابئو و رئال مادرید نسبت داده شده بود، از مدیربرنامه هایش درخـواسـت کــرده که شرایط انتقال او به تیم اسپانیایی را فراهم کند. طبق ادعــای مطبوعات اسپانیایی، او چندی پیش اعــام کــرده بــود در بایرنمونیخ رقابت کافی بین بازیکنان برای قرارگرفتن در ترکیب اصلی وجود ندارد؛ بهویژه یکی از پستهایی که در آن نیاز به جنگیدن برای قرارگرفتن در ترکیب اصلی نیست، پست اوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.